Рубрикалар

Композиторга манавааны шаңналды тывыскан

Ийи дакпыр юбилей

Бо чылын Таңды кожууннуң Кочетово суур­да ийи дакпыр юбилей: Тывага 80 чылдарда алдаржаан “Коңгургай” аас чо­гаал ансамблиниң 35 чылы база ооң үндезилекчизи, Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы Сергей Бадырааның мугур 70 харлааны.

Февраль 29-та Кочетово суурнуң Оюн Болдукпан аттыг көдээ культура бажыңынга бо ийи юбилейге тураскааткан байырлалды эрттирген. Аңаа кожуун чагыргазының удуртукчулары, Композиторлар эвилелиниң төлээлери, “Коңгургай” ансамблиниң киржикчилери база С.И. Бадыраа, өөнүң ишти, уруу-биле хүндүлүг аалчылар бооп келгеннер. Кочетовчулар аалчыларны улуг өөрүшкүлүг уткуп алганнар.

Байырлалды суурнуң ыдыктыг ыры (сөзү Седип-оол Куулар, аялгазы Сергей Бадырааныы) «Суг-Бажы» деп кончуг чараш ыры-биле эгелээн.

Юбиляр “Коңгургай” ансамблиниң дугайында чонга таныштырып,сактыышкынны  видео-чуруктарга көргүспүшаан,  төөгүүрге, дыка солун болган. Ансамбльдиң чамдык киржикчилери шагда-ла өске оранче чорупкан-даа болза, оларның аныяк овур-хевирлерин чону ам-даа утпаан. Болдукпан Оюн артизивис “Коңгургай” ансамблин тургузарынга улуг үлүг-хуузун киириштирген.  “Коңгургай” чүгле кожуунга эвес, бүгү республикага концерттерин бараалгадып, аас чогаал мөөрейлеринге шаңналдыг черлерни ап чо­раан.  Кочетово суурга дөрт, беш чыл чурттааш, ооң  ажылынга, ылаңгыя ансамбльди тургузуп алырынга улуг дузазын суурнуң идепкейжи чону катканын амга чедир сактып, оларга мөгейип чоруурун Сергей Иванович чугаалаан.

Ансамбльдиң хоочун киржикчилери тыва улустуң “Коңгургай”, “Калдак-Хамнар” деп ырыларын күүсеткеннер. Кежээ дургу юбиляр С. И. Бадыраага база “Коңгургайның” киржикчилеринге байыр чедирген чылыг-чымчак сөстер куттулган, суй белектер-даа көвей болган. Бир солун чүүл — юбилярга «Таңды кожууннуң культуразының алдарлыг ажылдакчызы» деп атты тывысканы. Сергей Иванович: “Тожу чуртумга безин даргалар меңээ ындыг атты тывыспаан” дээш, манавааны шаңналды улуг өөрүшкү-биле хүлээп алган. Профессионал композитор С. И. Бадыраа Таңды болгаш Кочетово суур дугайында эвээш эвес ырларны чогаатканы шын. Ооң эки кылган ажылы 35 чылдар эрткен-даа болза, элеп-читпээнин бадыткап турары ол.

“Коңгургай” аас чогаал ансамблинге ол үеде даргалар, школа директору, уран чүүл башкылары болгаш бөдүүн  ажылчыннар киржип турганы дыка солун. Олар солун концерттерин турлаг-хову, хой бригадаларынга, хурал болган черлерге көргүзүп турганнар. Ынчан 1985 чылдарда совхоз директору Дмитрий Дардаш ансамбльди баштап алгаш, хуралдар эрттирип чораанын экранга чуруктардан көрдүвүс.

Юбиляр эжинге композиторлар Серен Владимир, Томас Монгуш байыр чедиргеш, Тываның Композиторлар эвилелиниң Хүндүлел бижиин тывыскан.

Байырлал концерт-биле уламчылаан. ТР-ниң алдарлыг артизи Титов Санчат, ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы Виктор Мартый-оол база “Коңгургай” ансамблиниң киржикчилери солун концертти чонга бараалгатканнар.

Кочетовчулар Тожу оглу Сергей Бадырааның байырлалын бедик деңнелге эрттиргеннер.

Сергей ОЮН. #Шын

Предыдущая запись
«Хайыраан бот» төрээн чери Өвүрде
Следующая запись
Бурят чоннуң «Алдын хендирбезинге» 19 харлыг тиилекчи бажың алган, а тывалар тевекке тергиидээн
Меню