Рубрикалар

Кончуг дүрген хемчеглерни ап, шын ажылдап турар деп, Сергей Шойгу үнелээн

Тываның Чазак Даргазының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкиде бодунуң блогунда чон-биле дорт харылзаазын доктаамал чорудуп турар. Ында чоннуң  салган айтырыгларынга, чамдык анчыг-даа тайылбыр-бижиктеринге бөдүүнү-биле болгаш дорт харыыларны хөөредиг чок берип турары республиканың чурттакчыларынга эптиг байдалды тургузуп турар. Владислав Ховалыгга чоннуң бүзүрели хүнден-хүнче өзүп олурары оон-на көскү. Тывага Сергей Шойгу кээп чорда, ооң-биле ужурашканын, ол бөдүүн сөстер-биле бодунуң блогунда мынчаар бижээн:

«Дүүн, июль 4-те, Сергей Күжүгетович төп тыноктан кат-чимис садып  алыр дээш кирип чораанын билир силер. Ооң Тывага келгеш, рынок кирери чаңчыл болу бергени, ону республика деңнелдиг  болушкун кылдыр чоннуң хүлээп турары -даа ужурлуг.

Биске Сергей Шойгу —  шын угланыыкынны айтыр кол киживис,  ооң деткимчезинге кезээде идегээр бис. Бо удаада нарын айтырыгларны кады сайгарып, угаалаштывыс.

Ужурашкан  санында-ла республиканың амыдырал-чуртталгазын доктаамал сонуургап, тодаргайлап айтырыр кижи. Чажырбас мен,   кончуг дүрген хемчеглерни ап, ажылдап турар деп, мээн ажылымга үнелелди бергенинге өөрүдүм. Бодум ол дугайында бодавайын турганым шын. Кыдыындан көскү болганы ол боор.  Бо медээни ооң төрээн чери Чадаана хоорайже чоруп ора, орукка бижидим. Кабинет удуртукчузу апарбазы-биле, чон-биле чүгле дорт харылзаалыг ажылдаары чугула. Алдарлыг чаңгыс чер -чуртуувустуң үлегеринден ону көрүп тур бис».

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг аныяк эмчиге дузалаар болган
Следующая запись
Владислав Ховалыг: Тудугну чогуур үезинде доозар
Меню