Рубрикалар

Коронавирустан камгаланыңар!

Делегейде халдавырлыг аарыгдан камгаланып, ону өөскүтпези-биле, Тываның херээжен чону боттуг дузаны көргүзүп, камгалал маскаларны даарааш, үлеп берип турар.

 Ол ышкаш Херээженнер эвилелиниң Кызыл хоорайда даараныр мастерскаязында шеверлер хүнде-ле 60-70 маскаларны хөй катап ажыглаар кылдыр бөдүүнү-биле даарааш, албан черлеринге үлээннер. База Кызыл хоорайның, Тес-Хем кожууннуң херээженнер чөвүлелдериниң кежигүннери хөй уругларлыг өг-бүлелерге болгаш улуг назылыг­ларга дузазын көргүзүп турар. Чыргалаңды суурнуң чурттакчызы Маясуу Күнзеттиң «Дамырак» уруглар садынга маскаларны аргып бергенинге, ажылдакчылары өөрээн сеткилин чугаалааннар. Оон ыңай, бо кожууннуң херээ­жен чону чайгы үеде тайгадан шайларны чыып алгаш, хаптап белеткээш, үндүр садып турары онза, ылаңгыя ажыл чок аваларны бо ажылче хаара тутканнар. Улуг-Хем, Чаа-Хөл дээш өске-даа кожууннарны онзалаары чугула.

А Бай-Тайга кожуунну чижек кылдыр алыр болза, олар организмниң иммунитедин быжыктырарының дугайында тайылбырны чорутканнар. База эр улузу Даг-Баары деп черден саваларга аржааннап алгаш, чонга үлеп берип, эм шынарлыг сугну ижерин сүмелеп турарлар. Мөңгүн-тайгажылар база-ла чоо­гунда агып чыдар аржааннарны аксып алгаш, чурттакчыларынга эккеп берип, үлээннер.  Республиканың суурларында херээженнер болгаш адалар чөвүлелдериниң кежигүннериниң хөй-ниити ажылдарынга кончуг идепкейлиин көргүзүп турары демдеглексенчиг.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Кызыл хоорайда бок сөөртүлгези чоруттунмайн турары дээш, «онза байдал» чарлаттынган
Следующая запись
Пенсия фондузунуң күрүне ачы-дузаларын интернет таварыштыр алырын сүмеледивис
Меню