Рубрикалар

Коронавирустуң кирерин болгаш тарадырын болдурбазы-биле онза байдалдарга тыва белен

Февраль 5-те Чазак Бажыңынга Кыдатта нептерээн Коронавируска удур чоруп турар ажылдарга хамаарыштыр ээлчег чок хурал болуп эрткен. Аңаа республиканың яамылары болгаш албан черлери Чазак Даргазының оралакчызы Органа Натсактың башкарылгазы-биле киришкен.

ТР-де Росхереглелхайгаарал эргелелиниң даргазы Людмила Салчактың дыңнатканы-биле коронавирус тывылганының бир дугаар медээзинден тура, эрткен чылдың декабрь айдан эгелеп, вируска удур шупту хемчеглерни ап келген болгаш амгы үеде ажыл оон-даа күштелген. Кыдат Улус Республиканың Кадык камгалал яамызының дыңнатканы-биле, февраль 4-түң хүнүнге чедир 20 муң ажыг кижи аараа­ны демдеглеттинген. Мурнуку хүннерге деңнээрге, хүнде аарып турар кижилерниң саны кызырлып турар. Россия, ооң иштинде Тыва, камгаланырынга ажыглаар херек идик-хеп, эм-таң-биле четчелеттинген болгаш аңаа хамаарышкан органнар онза байдалга белен. Вирусту Тываже киирерин болгаш тарадырын болдурбазы-биле тускай планны ажылдап кылгаш, Чазак Даргазынга бадылаткан.

РФ-тиң Чазааның Айтыышкынын күүседири-биле Кыдатче виза чок аян-чорук үнүүшкүннерин түр соксаткан, Россияже ажылдап келир хамаа­тыларны чалаа­рын доктааткан болгаш январь 31-ден эгелеп, Россия — Моол кызыгаарында чамдык черлерде КУР-нуң хамаатыларының аргыжарын түр соксаткан. Респуб­лика иштинге Кыдаттан келген Россияның хамаатылары болур 2 кижиге коронавируска каразаан таварылга болган. Вирус бар-чогун илередири-биле анализти алгаш, Иркутск, Новосибирск хоо­райларда лабораторияларже чоруткан соонда, коронавирус бадыткаттынмаан.

Декабрь айда Чаа чыл байырлалын уткуштур чуртунче чанган 248 ажылдакчының Кыдаттан кээриниң айтырыын «Лунсин» компанияның башкарыкчылары-биле чугаалажып турар. 5-тиң хүнүнде Россияже ужар билетти 10 ажылдакчы садып алганы илерээн. Бир эвес Россияже киириптер болза, 6-ның хүнүнде Тывага ужуп кээрин барымдаа­лааш, ажылдап турар чери Тожуда ажылчын суурга эмнелге пунктуларын болгаш оларны дүн-хүн чокка хайгааралга ап, ээлчежип ажылдаар эмчилерни болгаш бүгү херек чүүлдерни хандырары планда көрдүнген. Кыдаттан келген ажылдакчыларны 14 хонук иштинде хайгааралга ап, өске улус-биле харылзаазын болдурбас байдалдарны белеткеп кылган. Чүгле карантинниг хуу­саазы төнерге, ажылче үндүрер-үндүрбезин шиитпирлээр.

Моолда 30 сургуул өөренип турар, оларның 28-и чанып келген, ийизи аңаа артар күзелин илереткен. А Кыдатта амгы үеде 2 сургуул бар, олар Кыдаттың талазындан карантинде турар болгаш, ол доозулгуже чурттан үнер эргези чок.

Кыдаттан Россияның хамаа­тыларын үндүрери-биле февраль 14-те тускай рейс планнаттынган. Тываже чанар деп турар сургуул бар болза, аңаа чедир кээр улустуң даңзызынче киирерин чогуур яамыга даас­кан. Оон аңгыда, кожууннарда болгаш ыраккы бичии суурларда эм садып турар аптека чок черлерни илередип, ындыг черлерни камгалал маскалары болгаш кышкы үеде грипп вирузунга удур херек эмнер-биле хандырарын Кадык камгалал яамызынга дааскан. Кызылдың болгаш кожууннарның аптека эргелекчилерин чыггаш, чогуур эмнерни, маскаларны чедимчелиг кылдыр курлавырлаарын сүмелээр дээн ышкаш айтыыш­кыннарны Органа Натсак берген.

Аржана ЧАМЗЫРЫН.

Предыдущая запись
Оруктарга айыыл болдурбас дээш…
Следующая запись
Ажылды чүрээ-биле кылырын күзээн
Меню