Рубрикалар

Коронавирустуң организмге салдары

 

Делегейде шупту-ла чүве бодунуң хоойлузу-биле чоруур. Энергия болгаш электромагниттиг чалгыг дээрге делегейниң тургустунар дөзүнде хевир өскертириниң болгаш шимчээшкинниң ачызында турар боттуг чүүл. Өкпениң, чүрек, хан-дамыр системазының ажыл-чорудулгазын хынап турар үндезин энергия агаарның, сугнуң, чемниң дузазы-биле тургустунуп турар. Сугдан болгаш чемден тыптып турар, шупту органнарны болгаш тканьнарны чемгерип турар чуртталга күжүнүң хевири ол бооп турар. А түңнелинде ол ханны тывылдырар. Энергияның удурланышкак хевири хоралыг энергия. Ооң хевирлери: изиг, соок, өл-шык, хат, кургаг.

Кижиниң мээзи организмниң чылыын хынап турар. Мээниң иштинде мага-боттуң температуразын тудуп турар «дөстек куу» таламус деп орган бар. Вирус мээге өзүп көвүдээр болур. Чүге дээрге мээ чымчак, сугланчак болгаш, мага-боттуң изии көдүрлүп, баш дээскинер, аарыыр, чем чиир хөөн чокталыр, медерелин чидирип болур.

Баар дээрге мага-ботка чылыгны берип турар изиг орган болуп турар. Гликоген деп бүдүмел кыппышаан оттулар чүүл болуп турар. Дыка хөй аарыгларның чылдагааны чылыг эвээш кээп турары. Энергия болгаш электромагниттиг чалгыг каналдар болгаш меридианнар-биле шимчеп чоруп турар. Ону судал-биле азы астрологтуг талалар-биле шинчилээр. Иштики органнарга клиниктиг шинчилгелер эртери чугула. Биохимиктиг, клиниктиг  хан анализтери-биле иммунитетти тодарадыр. Оон ыңай иштики органнарга томография, УЗИ эртери база чугула. Эмчи хыналдазынга туруп, коронавируска удур вакцинаны алыры чогумчалыг.

Организмниң астрологтуг хемчээлдери:

Бир дугаар элемент «Ыяш» отту чемгерип турар. От хүлче шилчий бергеш, «Черни» чемишчидер. Улаштыр ол «Демирни» тывылдырар. Оон сугну бодунче мөөңнеп алыр. «Суг» ыяшка чуртталганы бээр.

«Ыяш» баарның, «от» чүректиң, «демир» өкпениң, «чер» ижин-хырынның, чавананың, бестиг баарзыктың, «суг» бүүректерниң энергиязы болур. Энергияны башкарарын лама башкылар ыдыктыг черлерни дагып тургаш чедиишкинниг кылып турарлар. Аарып турар үеде энергияның шимчээшкини:

Бирги орук: чүректен өкпеже, өкпеден баарже, баардан чаванаже, чаванадан бүүректерже, бүүректерден чүрекче.

Ийиги орук: аарыг организмге деструктивтиг эртип болур. Ол дээрге вирустуң баардан чүрекче, чаванадан өкпеже, улаштыр бүүректерже, оон баарже шимчээшкини болур.

Организмде органнар дугайында билиг.

Кадык органнарның вируска удур ажылдаары:

Өкпе: ол организмниң амыдыралчы күжүнүң эргилиишкинин башкарып турар. Өкпе дүктүң болгаш кештиң байдалын тодарадып турар. организмде сугнуң эргилиишкинин өйлеп турар. Оон ыңай тынышты база контрольдаар. Ол организмниң үстүкү кезээн эжелеп турар. Өкпеже кирер хаалга – думчук. Оон аңгыда, даштыкы камгалал энергиязын база башкарар болгаш «демирниң» күжү-биле харылзаалыг. Тыныш органы суг эргилиишкинин өйлээр. Сугнуң деңнелиниң үрелиишкини сидик тутпастаары болгаш органнарда ыжыктар-биле илереттинер.

Баарның кылдыныы дээрге ханның чыглыр чери болгаш чылыгның генератору болур. Амыдыралчы күштүң эргилиишкинин хостуг хандырып турар болгаш сиирлерниң байдалын башкарып турар. Баар «ыяштың» күжү-биле харылзаалыг. Баар сагыш-сеткил талазын башкарып турар.

Р.Романова.

Предыдущая запись
Булуң-Бажында  10 дугаар «Эзирлерниң уязы»  дооступ турар
Следующая запись
ИРБИШ – ХАРЛЫГ ДЕВИСКЭЭРЛЕР АРААТАНЫ
Меню