Рубрикалар

Ковид-биле демисел дээш немелде төлевирлер

Коронавирус хамчыы-биле демисел чорудуп турар эмнелге ажылдакчыларынга камгаладылга төлевирлерин боттандырарынга немей 3,3 млрд. ажыг рубльди үндүрүп бээр айтыышкынны Россияның Чазааның Даргазы М. Мишустин берген.
Ол дээрге коронавирус аарыг улуска дуза чедирип тургаш, ажылының аайы-биле аарыгны боттарынга чыпшырып алган эмнелге ажылдакчылары, дүрген эмчи дузазының чолаачылары болур.
Оон аңгыда, шериг кезектерде, иштики херектер органнарында, өртке удур албан черинде болгаш өске-даа албан черлеринде ажылдап турар эмнелге ажылдакчыларынга шак ындыг төлевирлер чорударынга немей 2,2 млрд. ажыг рубльди үндүрери көрдүнген.
“Айыылдыг бөлүкче” кирип турар кижилер болгаш коронавирустан аараан улус-биле ажылдап турар социал адырның албан черлериниң ажылдакчыларынга тускай төлевирлер чорударынга 2,5 млрд. ажыг рубльди үндүрер. Шак бо төлевирлерни улуг назылыглар бажыңнары, инвалидтерге, интернаттар болгаш өске-даа социал албан черлеринде кижилерни ажаап-карактап турар улуска чорудары көрдүнген.
Коронавирус-биле демисел чорудуп турар ажылдакчыларны деткиирин Президент В. Пу­тин дааскан дээрзин чугулалап айтып калза чогуур.

Предыдущая запись
 «Школаларның капиталдыг септелгези–2022»
Следующая запись
 Бай-Тайгага эрткен байырлал-мөөрейлер
Меню