Рубрикалар

Кожавыс Моол күрүнеде короновирустан аарыг кижи илереттинген

Моол күрүнеде коронавирустан бир дугаар аарый берген 56 харлыг Францияның хамаатызы илереттинген. Ооң дугайында кожа Моолдуң интернет четкилеринде, радио болгаш телевидение медээлеринде хөйү-биле бижип, дамчыдып турар.

Францияның хамаатызы март 2-ниң хүнүнде Москвадан Улан-Баторже самолетка ужуп келген.  Улан-Батор хоорайга келгеш, ол 3-4 хонук дургузунда найысылалдың төвүнде «Баян-Гол» деп аалчылар бажыңынга чурттап турган. Дараазында хүннерде аарыг кижи Моолдуң Кыдат талазында Дорноговь аймакче ажылының аайы-биле поездилеп чорупкан. Март 7-ниң хүнүнде ук хамаатының эъдиниң изии 37. 4 градус чедип, ол эмчи дузазын кыйгырган. Келген эмчилер ук хамаатыдан анализтерни ап, лабораторияже чоруткан түңнелинде, дүнекиниң 01 шак 40 минута турда, коронавирустуң аарыы тодараттынган. Каш хонук дургузунда Францияның хамаатызы Моолдуң 120 ажыг чурттакчылары-биле ужуражып, чугаалажып турган болган. Бир дугаарында, ооң очулдурукчузун база карантин-биле кызыгаарлаан. Дараазында ук хамаатының ажылының аайы-биле ужуражып, хол тутчуп ужурашкан кижилерин илередип, оларны карантин-биле кызыгаарлап, лабораторлуг анализтерни чорудар. 

Амгы үеде коронавирус аарыы илереттинген хамаатыны Дорноговь аймактың Улаанбадрах сумузунда турган черинде тус­кайлап чыттырган, ооң байдалы ортумак деңнелде. Аарыг кижи каяа эмчи дузазын ап, хайгааралга турарының дугайында айтырыгны эмчилерниң тускай комиссиязы шиитпирлээр.

Өске чурттан ужуп чедип келген Францияның хамаатызы Моолдуң аэропортунга чедип келгеш, 14 хонуктуң дургузунда кайнаар-даа үнмес, улус-чон-биле ужурашпас, бодунуң кадыының байдалын база үргүлчү хайгаарап көрүп турарының дугайында тускай бижикти база долдурган турган. Ындыг турбуже, ол ону бичии-даа бол, сагываан. Амгы үеде бо хамаатының самолетка кады ужуп чедип келген база ооң чанынга олурган кижилерни илередип турар.

Бо хүннерде Моолдуң коронавируска удур тургустунган тускай комиссиязының шиитпири-биле, Италия, Кыдат, Иран, Корея, Япония чурттарындан ужуп келген хамаатыларында аарыгның демдектери чок-даа болза, оларны кызыгаарлап, карантинче чорудуп турар. Өске чурттарның хамаатыларынга хамаарыштыр, оларга 14 хонуктуң дургузунда бодунуң кадыын эки хайгаарап көөрүн болгаш хөй-ниити черлеринче барбазын кызыгаарлаан бижиктерни долдуртуп турар.

Ол ышкаш Францияның хамаатызы-биле кады чаңгыс самолетка ужуп чедип келген Англияның хамаатызының Тыва-биле кызыгаар­лыг УВС аймакта  чедип келгени тодараттынган. Бо даштыкы кижи Улаангомга баргаш, 2 садыгга, ресторанга, аалчылар бажыңынга  болгаш УВС аймактың Бойдус болгаш туристер-биле ажылдаар албан черинге четкен. Амгы үеде ук хамаатыдан лабораторлуг анализтерни алгаш, Улан-Батор хоорайже чоруткан. Амгы үеде аян-чорукчуну турган черинде хайгааралга алган база Бөхмөрөн сумузунуң чоогунда черде карантинни чарлаан.

Амгы үеде УВС аймактың коронавируска удур тургустунган тускай комиссиязының шиитпири-биле аймак төвүнден болгаш өске-даа суурлардан машиналар база кижилерниң аай-дедир үнүп- кирер чоруун түр када кызыгаарлаан, оруктарны хагган. Ук ажыл амдыы­зында март 16-га чедир уламчылаар.

 Моолдуң найысылалы Улан-Баторда хөй-ниити черлеринде болгаш найысылалда пассажирлер аргыштырып турар автобустарны химикаттыг бүдүмелдер-биле хүн бүрүде каш удаа арыглаар ажылдар уламчылап турар. Ол ышкаш Моолдуң коронавируска удур күрүнениң тускай комиссиязының шиитпири-биле Улан-Батор хоорайда дөрт муң ажыг бүдүрүлге черлери, кафе, рестораннарны болгаш садыг-саарылга төптериниң ажылын (чүгле аъш-чем садып турар черлерден аңгыда) март 16-ның хүнүнге чедир түр када соксаткан. Сагындырып каалы, Моол күрүнеде школачылар, студентилер болгаш бичии чаштарның өөредилгезинге хамаа­рыштыр карантин база ам-даа уламчылап турар.

Коронавирус илереттинген Францияның хамаатызынга хамаа­рыштыр база катап лабораторлуг-шинчилелдерни чорударын Моолдуң Кадык камгалал яамызы дамчыткан. Бо хүнде ооң самолетка кады ужуп чедип келген база поез­диге чаңгыс вагонга кады чо­раан кижилерден база лабораторлуг шинчилелдерни ап турар.

Моол күрүнеде РФ-тиң Элчин чериниң дамчыдып турары-биле, коронавируска удур тургустунган тускай күрүне комиссиязының дыңнатканы: март 28-ке чедир өске чурттардан Моол күрүнеже кээп турар авиарейстерни, аай-дедир чоруп турар поездилерниң ажылын түр када соксаткан. Ол ышкаш Моолдуң кызыгаарынче автомашиналыг келген өске чурттуң хамаа­тыларын, ооң иштинде Россияның чурттакчыларын март төнчүзүнге чедир киирбейн барган. Моолдуң иштинде автомашиналарның, самолеттарның болгаш поездилерниң шимчээшкинин март 16-га чедир кызыгаарлаан.

 Ольга Ворона  моол дылдан очулдуруп, белеткээн. Медээни моолдун (news.mn) деп сайтызындан очулдурган база Моолда РФ-тиң Элчин чериниң медээзин киирген.  #Шын

Предыдущая запись
Чараш кыстар,экер эрлер
Следующая запись
Чүдүлгелиг даштарның сорунзазы
Меню