Рубрикалар

«КРИОГАЗ» компаниязы түӊнел үндүрген

Амгы үеде республикада газ айтырыын канчаар шиитпирлээниниӊ дугайында Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг социал четкиде арнынга бижээн:

«Бойдустуӊ казымал байлаандан суук газ бүдүрүп турар «Криогаз» акционерлиг ниитилелдиӊ бөлүк специалистери Тывада чедип келген. Олар ийи хүн дургузунда бистиӊ улуг бүдүрүлгелеривиске барып чораан, бизнес ниитилелиниӊ төлээлери-биле ужурашкан. Боттарыныӊ үндүрген түӊнелдериниӊ, бодалдарыныӊ дугайында меӊээ чугаалады.

Бистиӊ регионувусче газ кожар дээрге, газ дамчыдар магистральдыг хоорзалардан ол ырак болгаш, моондак болуп турар. Суук газтыӊ эптиг талазы ону дажыглап, шыгжап болуру. Оттулар чүүлдүӊ бо хевирин ажыглаарыныӊ эки талалары хөй. А биске чугула чүүл болза, бойдусту камнаары. Санаашкын-биле алырга, бүгү республиканы хандырарынга, 500 млн. куб метр газ херек. Ынчалза-даа баштай инфраструктураны: суук газты хүлээр, шыгжаар системаны, газтыӊ суук хевирин хей кылдыр шилчидер (регазификация) тускай черни тудар херек.

«Криогазтыӊ» төлээлериниӊ үнелээшкини-биле алырга, республиканы суук газче шилчидериниӊ шупту аргалары бар, а газчыдылга чурттакчы чонга кедилиг.

Баштайгы этапта хөй-ниити транспортун, Кызылдыӊ улуг котельнаяларын, ырак кожууннарны электри энергиязы-биле хандырып турар дизельдиг генераторларны суук газ ажыглаарынче шилчидер деп дугуруштувус. Инфраструктураны шуудадыр талазы-биле улуг ажылдарны кылыр апаар.

Эге дээрезинде улуг эвес базымнарны кылып-даа тургаш, бо арганы ажыглаар ужурлуг бис. Бойдусту хумагалап камнаар орук-биле чорууру дээрге Тываныӊ чонунуӊ кадыыкшылын кадагалаары-дыр.

Регионнарны газчыдар программаны делгемчидериниӊ дугайында Россияныӊ Чазаанга база чугаалашкан.

Предыдущая запись
Ээлчеглиг бадылаашкын эгелээн
Следующая запись
Кожууннарның сайзыралы: чаартылгалыг Тес-Хем кожуун
Меню