Рубрикалар

Кудумчуда чурттап турар кижилерниң байдалы

«Кандыг-даа хамчык аарыының үезинде чурттаар оран-сава чок кижилерниң аразында өлүп-хораар чорук бедик. Кирер чери чок кижи боду аңгыланыр аргазы чок. Эмнелгеге чыттырары берге айтырыг-дыр» — деп, Москвада ачы-дуза чедирер төптүң директору Лана Журкина чугаалап турар.

«Чурттаар оран-сава чок кижилерге хамаарылга ынчалдыр-ла ындыг кончуг эвес. А хамчык аарыы өөскүп турар үеде оон-даа дора. Кижилер оларже халдавырлыг аарыгның өөскүдүкчүлери деп көөр болур. Мындыг чүүлдү болдурбас дизе, чурттаар чери чок кижилерниң боттарынга аңгыланыр арганы бээр болза эки».

Нарын экономиктиг байдалда кижилер ажылын чидирип, чурттаар бажың хөлезилээр акша чогундан кирер чер чок артар. Оларның хөй кезии 40-50 хар аразында эр кижилер болур. Багай чемненип, хөй арага ижип, кудумчуга чурттап, хонуп чоруп турда, аарыглары хоочураанының түңнелинде, халдавырлыг аарыглар нептереп келир болза, аарыгның согуунга олар бир дугаарында алзыр – деп, эксперт демдеглеп турар. Великобритания, АКШ, Швейцария болгаш Франция чурттарында кудумчуда чурттап турар кижилерни ажыглал чок турар черлерниң өрээлдерин эде кылгаш, ында чурттадып турар. Туристер чокта ээн куруг турар улуг эвес аалчылар бажыңнарын, хос­телдерни, спорт залдарны болгаш албан черлериниң төптерин садып алгаш, дүрер оруннар салгаш, чурттадып турар.

Москва хоорайның күш-ажыл болгаш ажылга хаара тудар департаментизи коронавирус үезинде чурттаар чери чок кижилерни деткииринге хамаарыштыр хемчеглерни күштелдирип турар. Эъдиниң изиин хынап турар. «Социал патруль» бригадазы бажың чок кижиниң документилери болгаш эмчи полизи чок-даа болза, эмнелге черинге чыттырып каап болур.

Кызыл хоорайда чурттаар оран-сава чок, тояап чоруур хамаатыларны коронавирус таратпазы-биле кандыг хемчег­лер алдынганыл деп, «Шын» солуннуң айтырыынга ТР-ниң Күш-ажыл яамызында парлалга албанының харыызындан илерээни болза:

«Түр үеде чурттаар бажыңда немей беш орунну салып белеткээн».

Редакцияның бодалы-биле, кудумчуда кижилерниң кадыының (температуразын) байдалын хынаары-биле хемчеглерниң алдынмайн турары айыылдыг база дарый алыры чугула.

#Шын

Предыдущая запись
Турза — узун, тутса — мөге
Следующая запись
Криминалдыг им-демдек
Меню