Рубрикалар

«Курай» кызыл-тас, сула үрезиннерин садып алган

Тываның Чазаа бо чылын тараа, ногаа аймаа болгаш мал чеми тарып өстүрер шөлдерни он хууга (52,58 муӊ гектар) улгаттырар сорулганы салган.

Чаа-Хөл кожууннуң көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери час­кы хову ажылдарынга белеткенип эгелээн.

«Курай» көдээ ажыл-агый хереглел кооперативи тараа культураларын тарыырынга белеткенип, 30 тонна кызыл-тастың шилиттинген үрезинин, 20 тонна сула үрезинин соңгаартан садып алгаш ­келген.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Чаа-Хөл, Сүт-Хөл кожууннарныӊ ажылгыр, эрес-кежээ кызымак чонунуң чылдыӊ-на көдээ ажыл-агый черлерин болбаазырадып, тараа, ногаа аймаан тарып өстүрүп турары хүндүткелди оттуруп турарын социал четкилерде арыннарынга медег­лээн. Бир эвес олар тарылга шөлдерин улгаттырар күзелин илередир болза, чугаажок деткиирин Чазак Даргазы онзалап демдег­лээн.

ТМГ Медээлер.

Предыдущая запись
Картофельди көвүдедир тарыңар!
Следующая запись
6 муң ажыг кижи киришкен
Меню