Рубрикалар

Кыдат автомобильдерже көрүш угланыр

Россияга удур хү­лээт­тинген санкция­ларның салдары-биле российжи автомобилистер чамдык даштыкы автомашиналарны, ылаңгыя люкс, премиум класска хамааржыр автомобильдерни садып алыр аргазы чок апарган.

Шак бо байдалды шиитпирлээри-биле, чурттуң Бүдүрүлге болгаш садыг-саарылга яамызы Кыдаттың автобүдүрүкчүлери-биле российжи авторыноктан чоруй барган брендилерни солуур талазы-биле кады-ажылдажылга айтырыгларын чугаалажып эгелээн дээрзин яамының удуртукчузу Денис Мантуров айыткан.

Сөөлгү чылдарда кыдат автомобильдер садып алык­чыларның сонуургалын, бүзүрелин чаалап ап эгелээнин айтып калза чогуур. Тывада база Кыдатка бүдүрген янзы-бүрү марканың, класстың автомобильдериниң саны чылдан чылче көвүдеп олурары каракка көскү. Автомобильдерниң ээлери боттарының эдилелде­ри­ниң өске билдингир апарган маркалардан дудак чогун, харын-даа өртек-үне талазы-биле оранчок эки болуп турарын айтып турар.

Денис Мантуров херек кырында российжи рыноктан даштыкы автобүдүрүкчүлерниң чоруур күзели чок дээрзин демдег­лээн. Ынчалза-даа политика-биле холбашкан ыйыдыышкынга чагыртыр ужурга чамдыызы таварышкан. Шак бо байдалга чоннуң хереглелин делегейде авторынокту чоорту чаалап ап чоруп олурган кыдат автобүдүрүлгениң хандырыптарынга идегел бар. Ооң-биле чергелештир чурттуң автобүдүрүлге адыры бодунуң ажылын улаштырар талазы-биле хемчеглер база алдынып турар.

И. Санчат.

Чурукту интернет четкизинден алган.

#ОбъясняемРФ #Тыва_тайылбырлап_тур

Предыдущая запись
Бир чылдың түңнелдерин үндүрер
Следующая запись
Кызылда — IT коворкинг-төп
Меню