Рубрикалар

КЫШКЫ ӨӨРЕДИЛГЕЖЕ КИРГЕН

Чылдың-на декабрь 1-де эгелээр кышкы өөредилге үезинге тураскааткан митинг 55115 шериг кезээнге болуп эрткен. Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг ол болуушкун-биле чыылганнарга байырын чедирген:

«Күрүнениң айыыл чок чоруун хандырып, чурттуң делгемнерин камгалап турар силер. Шеригге албан хүлээлгем эрттиргеш, өөренип алган дыка хөй чүүлдерим амыдыралда дыка ажыктыг болган. Херек кырында хүн бүрүнүң амыдыралында негеттине бээр дидим болгаш шыдамык чорук, тура-сорук болгаш мөзү-бүдүш шеригге быжыгып, каңнаттынар чүве. Шериг албанының дошкун школазын таптыг эртеринге күш-дамырыңар күжү болгаш сагыш-сеткилиңер хей-аъды чедер дээрзинге идегээр мен. Бодуңарның конститусчу хүлээлгеңерни төлептиг күүүседириңерде ада-иеңерге база төрээн чериңерге ынакшылыңар, хамааты бышкан туружуңар дузалаар. Шериг чуртталганың бергелеринге торулбайн, Россияның солдады бедик атты төлептиг эдилээриңерге бүзүрээр мен».

55-ки аңгы мотоадыгжы (дагжы) бригаданың командириниң хүлээлгезин күүседип турар Антон Гибадулин шериглерге чагыг сөстү берген, а Дээди Хуралдың даргазы Каң-оол Даваа шериг кезээниң хууда составынга байырны чедирген.

Кышкы өй дараазында чылдың апрельге чедир уламчылаар. А 2021 чылдың майда чайгы үеге белеткел эгелээр. Ол июнь 1-де эгелээш, ноябрьга чедир уламчылаар, шериг албанныглар ноябрьда кышкы өөредилгеже катап кирер. Шериг албанының өөредилге чорудуу ынчаар тургустунган.

Шериглер дайынчы белеткел, шериг-политиктиг ажыл, ниити шериг эртемнерин шиңгээдир. Чылдың-на кадрлар составы солчуп, албан-дужаалдар эде хувааттынганындан, ону катаптаар.

#Тываныңчазааныңпарлалгаалбаны #55_кимотоадыгжыбригада #Күрүнениңайыылчокчоруу #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
РУШЕВТЕРНИҢ АДЫН МӨҢГЕЖИДЕР
Следующая запись
ЧАШТАР ЭМНЕЛГЕЗИНИҢ ОРАН-САВАЗЫ ЧААРТТЫНГАН
Меню