Рубрикалар

Кыштаглаашкынны хүр-менди эртип турар

МӨҢГҮН-ТАЙГА КОЖУУНДА

Мөңгүн-Тайга кожууннуң Көдээ ажыл-агый эргелелиниң дыңнадып турары-биле алырга, арат-фермер ажыл-агыйлары база көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери болгаш хуу мал-маганын азырап олурар чурттакчы чоннуң 150 ажыг кыштаг­ларында 9064 бода мал база 82857 шээр мал, ол ышкаш 41782 баш төрүүр хой-өшкүнү кыштаг­лаашкынче киирген.
2021-2022 чылдарның кыш­таг­лаашкынын хүр эрттирери-биле, 1425 тонна мал чемин белеткээн. Эрткен чылга деңнээрге, 186,8 тонна хөйнү белеткээн азы планныг онаалданы 115,9 хуу ажыр күүсеткен. Ооң-биле чергелештир бүгү ажыл-агыйларны мал чыл­гаар дус-биле хандырган. Мал суггарылгазын 2 автомашина хандырып турар, ооң-биле чергелештир­ 2 кудуктан 46 ишкир­ сава болгаш доскаарларга малчыннар сугну узуп ап турар. 60 хире кыштаглар хемнер болгаш кара суглар чоогунда туттунган.

Чаңгыс берге айтырыг Кызыл-Хая суурдан 11 километр черде Мөген-Бүрен хемде ча­йындылай берген дош кежиг турган. Ниитизи-биле 11 кижи чурттап турар 4 кыштаг-биле харылзаа үзүлген. Бо хүннерде агаарның температуразы чавызап, соой берген түңнелинде, дош доңа берген болгаш автомашиналар хемни кежип турар апарган.

Мерген ОНДАР.

Предыдущая запись
ӨВЭЭНЧИ – 9:1
Следующая запись
49 БӨРҮНҮ УЗУТКААН
Меню