Рубрикалар

КЫЗЫГААР СИЛЕРНИҢ БҮЗҮРЕЛДИГ ХОЛУҢАРДА

Кызыгааржының хүнү-биле холбаштыр Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг кызыгааржыларга байыр чедирген.

Хүндүлүг кызыгааржылар болгаш кызыгаар шерииниң хоочуннары! Кызыгааржылар хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен!

Россияның Моол-биле күрүне кызыгаарының 1300 километр участогу Тываның девискээри-биле эрткен, ынчангаш кызыгааржыларга тус черниң чонунуң хамаарылгазы бир янзы онзагай. Кызыгаар силерниң бүзүрелдиг холуңарда. Тыва болгаш бүгү чурттуң тайбың чоруун силер камгалап турар силер. Республиканың хөй-ниити амыдыралынга кызыгааржылар идепкейлиг киржип турар. Аныяктарның патриотчу кижизидилгезин чорудар талазы-биле хөй чүүлдерни кызыгаар албанының амгы ажылдакчылары болгаш хоочуннар эрттирип келген. “Тываның акы-дуңмалышкы кызыгааржылары” хөй-ниити организация элээн каш чылдар дургузунда ажылдап турар.

Төрээн чуртувуска силерниң ынакшылыңар, бедик профессионал мергежилдииңер Төрээн чурттуң камгалакчыларының аныяк салгалдарын магададып, кызыгаар шериглериниң алдарлыг ёзу-чаңчылдарын уламчылаарынга сорук киирип турар.

Кызыгаар камгалалы силерге чедиишкинниг боорун күзедим! Силерниң эрес-маадырлыг болгаш кичээнгейлиг чорууңар кызыгаарга тайбыңның магадылалы болзун! Бистиң Төрээн чуртувустуң ыдыктыг кызыгаарынче кым-даа кажан-даа халдаарынче семевес болзун! Байырлал-биле!

#Владиславховалыг #Кызыгааржыныңхүнү #Байырчедириишкини #Тывамедээ #Тувамедиагрупп #Тува #Тыва #Tuva #Tuvanews #Шынсолун

Предыдущая запись
ТҮР КАДА АЖЫЛДААР ПУНКТУЛАРНЫ ТУРГУСКАН
Следующая запись
АРТЫК ДҮВҮРЕЛ ШАПТЫКТААР
Меню