Рубрикалар

КЫЗЫГААРЛААШКЫННАР ҮЕЗИНДЕ САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ДЕТКИМЧЕ

Тываның Чазаанга коронавирус хамчыының нептереп-тарап эгелээни-биле киирген шеглел-кызыгаарлаашкынның чаа хемчеглеринден биче болгаш ортумак бизнестиң субъектилерин деткиир айтырыгларны Тываның Чазак Даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар – регионнуң экономика сайыды Айдыс Саттың башкарылгазы-биле эрткен хуралга сайгарып чугаа­лашкан.

Бо хүнде республикада биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң адырында 18506 кижи хаара туттунган. Коронавирус хамчыының уржуундан болгаш шеглел-кызыгаарлашкыннарны кииргени-биле биче бизнестиң ажылының көргүзүглери кудулаан. Пандемия үезинде Тывада 762 сайгарлыкчы, оларның 124-ү юридиктиг эргелиг, 638-и хуу сайгарлыкчылар ажыл-чорудулгазын соксаткан.

Үндүрүг орулгалары чылдың планындан 17 хуу кызырылган; 2019 чылга деңнээре эрткен чылын үүрмек садыглажыышкын саарылгазы 8 хуу кудулаан; ярмаркаларга бараан садыглаары 60 хуу кызырылган; чурттакчы чонга төлевирлиг ачы-дуза чедирилгези 12 хуу кудулаан. Ажыл чок улустуң саны көвүдээн.

Биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлерин шеглел-кызыгаарлашкыннар хемчеглериниң үезинде деткиири-биле күрүне өнчү-хөреңгизинде турар оран-савада ажыл-чорудулгазын чорудуп турар, ол ышкаш ук кызыгаарлаашкыннардан когаралга таварышкан сайгарлыкчыларны оран-сава хөлези дээш төлевирден хостаар.

Чылдың-на эрттирип турар “Тергиин сайгарлыкчы” мөөрейниң кызыгаары-биле Экономика яамызы бизнезин харыысалгалыг чорударының талазы-биле бүгү санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагып база шупту ажылдакчыларынга Сovid-19-ка удур тарылганы чоруткан сайгарлыкчылар ортузунга “Медерелдиг бизнес” деп мөөрейни чарлаан. Мөөрейниң дүрүмү езугаар тиилекчилер “Мээң бизнезим” төптен комплекстиг ачы-дуза чедирилгезин алыр. Ооң түңнелдерин бо чылдың дөрткү кварталында үндүрер.

Шеглел-кызыгаарлаашкын хемчеглерин кииргенинден когаралга таварышкан биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң субъектилериниң ажылдакчыларының шалың төлевирин кадагалап арттырары-биле немей субсидияны (ажылдакчы бүрүзүнге онааштыр күш-ажыл төлевириниң эң кудуку хемчээли – 12792 рубль) тыпсыр.

«Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук база хуу сайгарлыкчыларның эгелээшкиннерин деткиир» национал төлевилелдиң кызыгаары-биле федералдыг болгаш республиканың бюджединден 107 сая рубльди республиканың Магадылал фондузунуң капиталының немелдезинче угландырган. Биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери 82 сая рубль түңнүг чээли акша-хөреңгизин алырда хүлээникчи хандырылгалыг болуру көрдүнген.

Национал төлевилелден аңгыда 2021 чылда социал сайгарлыкчы чорукту хөгжүдери-биле субсидияларны тыпсыр. Ол дээрге дериг-херексел садып алган чарыгдалдарның чамдык кезииниң орнун тургузары. Субсидиялар шилчидилгезинче чагыгларның хүлээп алыышкыны 2021 чылдың июль 7-де планнаттынган. Ол ышкаш Тываның сайгарлыкчы чорукту дет­киир фонд сайгарлыкчыларга база ажыл-биле бот-хандыртынган хамаатыларга чиигелделиг чээли болгаш Магадылал фондузун дамчыштыр чээлиниң түңүнден 70 хуузунга хүлээникчи болур.

Федералдыг бюджеттиң акшаландырыышкыны-биле 2021 чылда социал бүдүрүлгелер даңзызынче кирген бүдүрүлгелерге 500 муң рубльге чедир грант деткимчезин тыпсыры планнаттынган. Биче болгаш ортумак бизнестиң субъектилеринге субсидияларны Социал камгаладылга фондузу дамчыштыр район коэффи­циентизин барымдаалап, ажылдакчы бүрүзүнге онааш­тыр күш-ажыл төлевириниң эң кудуку хемчээлиниң төлевирин болгаш камгаладылга дадывырларын алды ай дургузунда 70 муң хире рубльди тыпсыр. Ук субсидия-биле бо хүнде 174 кижини ажылче тургускан.

Экономика сайыды Айдыс Сат биче болгаш ортумак бизнеске бо үе дыка берге дээрзин билип турарын, ындыг болзажок кызыгаарлаашкыннарны киириптерге, чүгле бизнеске эвес, а регионнуң экономика адырынга багай уржуктардан чайлап болурун мооң мурнунда сайгарлыкчылар-биле ужуражылга үезинде демдеглээнин сагындырып каалы.

Биче болгаш ортумак бизнестиң төлээлери Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондудан (Кызыл, Арбат шөлү, Чоннуң банкызының оран-савазы) сүмени ап болур.

Телефон: 8(39422)-3-62-02. Электроннуг почта (email): bsf-tuva@mail.ru. 13.00 шактан 14.00 шакка чедир дүштеки чапсарлавышаан, эртенгиниң 9.00 шактан 18.00 шакка чедир ажылдаар.

Ол ышкаш 8-800-350-6201 дугаарлыг «изиг шугум» телефону (долгаары халас) ажылдап турар. Спе­циалистер ажыл хүнүнде 9.00 шактан 18.00 шакка чедир ажылдаар.

#Экономика #Бичеболгашортумакайгарлыкчычорук #Националтөлевилел #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КӨПЕЕК-ДАА БОЛЗА – ДУЗА
Следующая запись
КЫЗЫГААРЛААШКЫННАР УРУГЛАРНЫҢ КАДЫКШЫЛЫНЧЕ УГЛАНГАН
Меню