Рубрикалар

Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төп ажыттынган


Тываның юстиция яамызының организастааны-биле Кызылда халас юридиктиг дуза чедирер төптүң ажыдыышкыны болган. Моон соңгаар күүсекчи эрге-чагырга органнарының юристери, болчукчулар, ТывКУ-нуң юридиктиг клиниказының төлээлери республиканың чурттакчыларынга, оларны дүвүредип турар, ооң иштинде кредиттерге хамаарыштыр, а ол ышкаш олардан хоойлуга дүүшпес кылдыр өрелер хавырары-биле холбашкан айтырыглар талазы-биле халас консультацияны берип эгелей бээр.
Кызыл лента үзе кезер байырлыг ёзулалды Тываның юстиция сайыды Буян Ховалыг, ТР-ниң Конституция судунуң халажылгада шииткекчизи Оскал-оол Салчак-биле, эрттирген.
«Юристтер хүнүнде бис мындыг онзагай болуушкунну эрттирип турарывыс анаа таварылга эвес. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бадыткааны республиканың чурттакчыларының эрге-хоойлу талазы-биле культуразын болгаш билиглерин бедидеринге хамааржыр үзелди амыдыралга боттандырарының бир чугула базымы-дыр деп мен ынчаар санаар-дыр мен. Халас консультация бээр төптү ажытканы чурттакчы чоннуң кредиттерге эмин эрттир бастырып алганынга удур демиселдиң бирги күштүг базымы болурунга идегеп турар бис. Тываның Чазаа ноябрь 24-те республиканың юстиция яамызының халас юридиктиг дуза көргүзер системаже кирип турар күрүне эрге-чагырга органнарының санын 22-ден 59-ка чедир улгаттырар дугайында киирген саналын деткээн. Ол дээрге республиканың чурттакчыларынга ылап-ла халас юридиктиг дуза көргүзүп ажылдаар кижилер-дир» — деп Буян Ховалыг демдеглээн.
Халас юридиктиг консультация бээрин тургусканы дээрге ол чугула болгаш ажыктыг эгелээшкин-дир деп «Россияның юристер ассоциациязының» регионда салбырының даргазы Дээди Хуралдың депутаты Артур Монгал санап турар:
«Республиканың бүгү чурттакчыларының үштүң бир кезээ чурттап турар Кызылда ындыг төптү ажытканы дээрге-ле ол чугула болгаш херек базым-дыр. Профессионал юристерниң болгаш болчукчуларның консультациязын кижи бүрүзү төлеп берип шыдавас-ла болгай. Эрге-хоойлу талазы-биле консультация херек кырында аажок чугула херек бооп турарын бистиң хүн-бүрүде ажылывыс көргүзүп турар-ла болгай.
Ноябрь 20-де, кажан бис халас юридиктиг дуза чедирип турувуста, 800 ажыг кижи келди. Оларның аразында дыка хөй кижилер камгалалы чок категорияларның улустары болду: пенсионерлер болгаш и инвалидтер. Идекпейлиг болгаш үре-түңнелдиг ажылдаарын күзедивис, төптүң ажыл-чорудулгазынче Тываның «Юристер ассоциациязы» база каттыжып кире бээр».
Халас юридиктиг дуза бээр төпке чурттакчыларны хүлээп аарын понедельниктен пятницага чедир с 09.00 шактан 18.00 шакка чедир (чапсар 13.00-тен 14.00-ге чедир) Кызыл х., Калинин куд, 1б адресте (Машзавод), 1-ги подъездиге чорудар. Келген улуска эрге-хоойлу талазы-биле консультацияны бижимел болгаш аас-биле хевирге бээрин хандырар, билдириишкиннер, хомудалдар, дилег бижиктер болгаш өске-даа эрге-хоойлу документилерин бижип бээринге дузалаар, хамаатыларның эргелерин судтарга, күрүне болгаш муниципалитет органнарынга төлээлеп бээр аргалар база бар.
Баш бурунгаар бижидилгени бо телефон-биле 6 01 27, @minjust.17rt чорудуп турар.
Тываның юстиция сайыды Буян Ховалыг Юристтер хүнүнде шаңналдар езулалын база эрттирген. ТР-ниң Конституция судунуң халажылгада шииткекчизи Оскал-оол Салчакка болгаш Олег Дубровскийге албан аайының шынзылгаларын тывыскан. Кызылдың хоорай судунда шииткекчиниң дузалакчызы, юстицияның 1-ги клазының чөвүлекчизи Азияна Майынды, а ол ышкаш Кызылдың хоорай судунда административтиг херектерге болгаш материалдарга хамааржыр суд чорудулгазын хандырар килдизиниң 1-ги разрядтың улуг специализи Александра Монгальби олар Тываның Баштыңының “Өөрүп четтиргенин илереткен бижиинге” төлептиг болганнар.
Бистиң корр.
 
Предыдущая запись
112 – ДҮРГЕН ДУЗА ХЕРЕК АПАРЗА…
Следующая запись
БУЯННЫГ ҮҮЛЕ
Меню