Рубрикалар

Кызылда — IT коворкинг-төп

Сан-чурагайлыг бедик информастыг тех­но­логияларны нептере­ди­риниң, информастыг тех­нологияларның билиг­лерин шиңгээдип алырынга чурттакчы чонга дузалаарының «IT-Garage» угланыышкынныг IT-ко­воркинг-төп Кызыл хоо­райда ажыттынган. Бо төптү дерип тургузарынга “Биче болгаш ортумак бизнести” деткиир федералдыг программаның акша-хөреңгизин чарыгдаан.

Күзелдиг кижилер IT-техно­ло­гияларның билиглерин шиң­гээдип алырынга болгаш бот­тарының идеяларын боттандырарынга херек дериг-херекселдер-биле бо төп бүрүнү-биле де­риттинген. 12 кижи хары угда информастыг технологияларга өөренириниң лекториязы IT-коворкинг-төпте бар. Бо лекторияга чурттакчы чоннуң компьютерге билиглерин бедидер талазы-биле өөредилгени, информастыг технологиялар дугайында лекцияларны, бедик технологияларга ханы билиглиг специалис­тер-биле ужуражыыш­кыннарны эрттирер. Улуг кичээнгейни школачыларның болгаш аныяк оолдар, уругларның информастыг технологияларга профессияларны шилип алырынче угландырар.

Тывага бедик информастыг технологияларның девискээрин алгыдар талазы-биле элээн улуг ажылдарны республиканың харылзаа ажылдакчылары чорудуп, харылзааның эки шынарлыг каналдарын болгаш информастыг медээлерни сай­гарар төптерни тургусканын сан-чурагайлыг хөгжүлде сайыдының оралакчызы Иосиф Көрген-оол демдеглеп, «IT-Garage» угланыышкынныг IT-коворкинг-төптү Кызыл хоорай ажытканы база бир бурунгаар базым-дыр деп чугаалаан. Ооң бодалы-биле алырга, чогум-на мындыг төптерге амгы үениң бичии болгаш аныяк салгалдары бедик информастыг технология­ларны шиңгээдип ап, алызы барып боттарының идеяларын концепция кылдыр ажылдап кылып, бети дизе, биче хемчээлдиг продукция деңнелинче үндүрүп болур.

Кызылда IT-коворкинг-төпке информастыг билиглерни («IT-Гараж») азы өөредилге болгаш билиглер бедидериниң угла­ныышкынынга колдады чорудар. Угланыышкынны «IT-Garage» деп адаан ужуру баштайгы IT-специалистер информастыг билиглерни гаражтарга өөренип ап турганы-биле холбаалыг.

«Шынның» корр.

В. Иргиттиң чуруу

Предыдущая запись
Кыдат автомобильдерже көрүш угланыр
Следующая запись
УЛУСЧУ ИНИЦИАТИВАЛАР ЧЫЛЫ
Меню