Рубрикалар

Кызылдан Москваже авиарейстерниң субсидияларын октябрьда катап эгелээн

«ШЫННЫҢ» МЕДЭЭЛЕРИ

Тываның чурттакчылары октябрь 11-ден эгелеп Москваже чиигелделиг билеттер-биле ужар арганы катап алган.

2020 чылдың апрельден эгелеп, акша-хереңгиниң че­дишпестээнинден Кызыл биле Москва аразынга субсидиялыг рейстер ушпастаанын сагындыраал. «ИрАэро» компания ол чылдагаан-биле майдан сентябрьга чедир Москваже ужар пассажирлерге билетти коммерциялыг – 12 муң рубльдан өрү өртекке садып турган.

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Транспорт яамызынче база федералдыг чазакче чаңгыс эвес катап дилеглерни киирген соонда, Москва авиарейзинге субсидияны катап тургускан. Ол сорулгага федералдыг бюджеттен 10 млн. ажыг рубльди авиа-сөөртүкчүге немей тускайлаанын Тываның Орук-транспорт яамызы дыңнаткан. Бөгүн авиакомпания Москва рейзинче билетти 7 муң рубльга сүмелеп турар.

Доктааттынган чурум езугаар, 23 хар чедир аныяктар, 55 хардан өрү назылыг херээженнер, 60 хардан өрү назылыг эрлер, I бөлүктүң инвалидтери база оларны үдеп чоруур кижилер, инвалид уругну эдертип чоруур кижилер, чажындан II азы III бөлүктүң инвалидтери, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң кежигүннери тускай өртек-биле билетти садып алыр эргелиг. Оон аңгыда, «Океан» уруглар төвүнче дыштаныр путевка-биле бар чоруур уругларга ол чиигелде хамааржыр.

Неделяда ийи катап – улуг-хүн биле дөрт дугаар хүнде Москвадан, понедельник биле пятницада – Кызылдан авиа ужудуушкуннар болур. Чурттуң шупту авиа­кассаларында база «ИрАэро» авиакомпанияның албан езузунуң сайтызында билеттерни садып турар.

Тыва Чазактың парлалга албаны

 

Бо чылын кылып эгелээр

«Хандагайтыда» автомобиль эрттирилге пунктузунга хамаарыштыр Россия кызыгаарының тудугларын харыылаар албан чериниң чаа директору В.Н. Ширмаев-биле чугаалаштым. Чаа дарга-биле чоокшулажып чугаалажыр чаа арга херек.

Виталий Николаевич, арга-дуржулгалыг орук ажылдакчызы, кожавыста Иркутск областың орук ажыл-агыйын хөй чылдар иштинде башкарып чораан болгаш, Азияга база бир транспорт коридорун немеп кылырынга, биске хы­­налда-эрттирилге пунктузу (КПП) чугула херек дээрзин ооң кончуг эки билип турары аажок өөрүнчүг болду.

Чугаа Сибирьге, Енисей Сибирьниң регионнарынга, ылаң­гыя Тываның бизнезиниң хөгжүлдезинге ажыттынар чаа аргаларның дугайында эвес, а чаңгыс черде тапталып туруп берген төлевилелди кады кызып тургаш, шимчедип шыдапканывыстың дугайында.

Эрттирилге пунктузунуң чаар­тып кылырынга 600 ажыг млн. рубль акша-хөреңги камгалаттынган. Бо төлевилелди күрүнениң кол экспертизазы ам сайгарып көөр деп турар. Түңнели эки болур дээрзин­ге бүзүрээр мен. 2022 чылдың эгезинде чаартырынче шилчий бээр кылдыр, тудугну бо чылын тудуп эгелей берип болур. Ооң кадында уткуштур келир «Боршоо» хыналда эрттирилге пунктузунуң Моол тала чаартып кылып эгелээн. Бистиң эң серемчилелдиг санаашкынывыс-биле безин, чаартып кылган соонда, «Хандагайты – Боршоо» таварыштыр садыг саарылга 3 катап көвүдээр, оон эвээжевес. Бүгү чүве эки болур – деп, Чазак Даргазы Шолбан Кара-оол социал четкиде арнында бижээн.

Бистиң корр.

 

Предыдущая запись
Чаңгыс өг-бүле дег, демниг чоннар бис
Следующая запись
Төлевилел боттаныышкында
Меню