Рубрикалар

Ленинградчыларның эрес-дидим чоруун сактып

Январь 21-де  республиканың өөредилге албан черлеринге Ленинградтың камгалакчыларынга болгаш чурттакчыларынга тураскааткан чыл санында эртип турар бүгү-российжи “Блокада хлеви” деп акция эгелээр.

Ленинградчылар 872 хонук дургузунда эң-не берге аш-чут, түрегделди көргеннер. Дайын эгезинде 3 сая чурттакчылыг хоорайга, блокада төнчүзүнде 557 700 кижи арткан. Оларның демниг чоруу, тиилелгеге бүзүрели, быжыг тура-соруу бергелерни ажып эртип шыдаан.

Акцияның демдээ – Ленинградтың бүзээлээшкининиң эң-не берге үезинде хүнде үлеп турган хлебтиң эң-не хензиг үлүү – 125 грамм. Январь 27-де, фашистиг бүзээлээшкинден Ленинградты хостаан.

Бүзээлээшкин үезинде Ленинградтан 1,5 сая ажыг кижини үндүрген. Аш-чуттан база түрегделден 700 муң ленинградчылар өлген. Бо санны Нюрнберг судунуң үезинде дыңнаткан. Бо хүнде төөгүчүлер бүзээлээшкинниң ниити когарааннарының саны бүдүн чартык сая кижи деп санап турар.

Бүзээлээшкинниң эң-не аар берге үези – 1941-1942 чылдарның бирги кыжы. Үш ай дургузунда ниитизи-биле 250 муң кижи мөчээн – ол дээрге Кызыл хоорай болгаш Спутник микрорайон база Каа-Хем суурнуң чурттакчы чонундан катай хаара ийи катап хөй сан.

Бүзээлээшкин үезинде мурнакчы отрядтың дайынчыларынга бир хүнде 500 грамм, изиг цех ажылчыннарынга – 375 грамм, арткан ажылчыннарга болгаш инженерлерге – 250 грамм, албан-хаакчыларга, азыралда кижилерге болгаш уругларга – 125 грамм хлеб онаажыр турган.

1941 чылдың ноябрьдан 1943 чылдың март айга чедир аъш-чемни Ладога хөлүн таварыштыр “амыдыралдың оруундан” сөөртүп экеп турган. Чайын – сугдан, кыжын – дош кырындан.

Акция шупту кижилерге өлүмнүң айыылынга тургаш-даа дайзыннарга хоорайын дүжүп бербээн ленинградчыларның туруштуг болгаш эрес-дидим, маадырлыг чоруунуң дугайында сагындырып турар.

#Өөредилгеяамызы #Блокадахлеви #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ТЫВА ОЮН АСКАК-КАДАЙ
Следующая запись
Бүдүү айында база Шагаада арага ижери хоруглуг
Меню