Рубрикалар

“ЛУНСИННИҢ” ЭМНЕЛГЕЛЕРГЕ БЕЛЭЭ

Частың баштайгы хүнү, март 1-де Тываның кадык камгалал адырында чаа дериг-херекселдер немешкени-биле өөрүнчүг хүн болган.

Тыва Республиканың Чазааның болгаш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының “Лунсин” компаниязы-биле дугуржулгазы ёзугаар эмчиниң чаа дериг-херекселин компанияның мурнундан эмчи албан черлеринге дамчыдып берген.

ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызы Елена Хардикова дугуржулга ёзугаар компанияның хүлээнген айтырыын күүсеткенинге таарзынганын илереткеш, моон-даа соңаар “Лунсин” компаниязы-биле кады ажылдажылганы чорудар дээрзинге идегеп турарын дыңнаткан.

Үстүнде айыткан компанияның төлээлери Ван Хайбинь биле Ая Донгак боттарының талазындан Тываның эмчилеринге үе-шаанда компанияның ажылдакчыларынга бедик деңгелге эмчи дузазын чедирип турары дээш четтиргенин илереткеш, чоокта чаа компанияның удуртукчузу стационарлыг эмнээшкинни алганын база демдеглээннер.

Компаниядан белекке алган чаа дериг-херекселдиң бирээзи — тыныш аппарадын Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң реанимация болгаш анестезиология салбырынга салыр. Шак-ла ындыг аппарат болгаш өкпеже агаар киирер аппаратты Тожунуң төп кожуун эмнелгезинге дамчыдып берген. Ниитизи-биле эмчиниң чаа дериг-херекселдериниң өртээ 7 сая рубль.

Эмнелгелерниң кол эмчилери Вячеслав Ховалыг биле Чечена Чиргалан боттарының мурнундан четтиргенин илереткеш, бедик технология ёзугаар кылган чаа дериг-херекселдер аарыг улусту шынарлыг эмнээринге болгаш берге үелерде кижиниң тынын алырынга кончуг чугула херек дээрзин чугаалааннар.

Бист. корр.

Предыдущая запись
ФАП ТУДУУНГА АРЫСКАНЧЫЛАРНЫҢ ҮЛҮҮ
Следующая запись
ЭКИ ТУРАЧЫНЫҢ УРУУНУҢ АНЫЯКТАРГА ЧАГЫЫ
Меню