Рубрикалар

МӨҢГҮН-ТАЙГА: ОРУКТАР БОЛГАШ ИНТЕРНЕТ

«Дорт чугаа»

Ырак-узак Мөңгүн-Тайга кожууннуң чурттакчылары кымны-даа мурнай Тываның Чазааның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгга айтырыгларын салганнар. Сайгарлыкчыларның мурнундан Долаана Саая сөс алгаш, кожуун төвүнге чедир автоорукче кичээңгей салырын дилээн. Оон аңгыда ол көвүрүг айтырыын канчаар шиитпирлээр деп турарын айтырган. Херектиң ужуру чүдел дизе, эрткен чылгы үерден Барлык хемни кежилдир көвүрүг бузулган, ооң орнунга түр көвүрүгнү салган, ол улуг чүък машиналарының саламын угбайн турар. Владислав Ховалыг чоокку үеде автомашиналыг Мөңгүн-Тайгага чедип, байдалды боттуң карактары-биле көөр деп турарын дыңнаткан. «Амгы үеде бис федералдыг акша-хөреңгилерни үндүрүп бээрин манап турар бис, чүге дизе Россия Федерациязының чазаа эрткен чылгы үер-халаптың түңнелинде когараан Ыраккы Чөөн чүкке акша-хөреңгилерни үндүрүп бээриниң дугайында айтырыгны шиитпирлеп турар. Акша алыр дараазында ээлчегде бистер бис. Ол келирге-ле бузулган оруктарның болгаш көвүрүглерниң септелгезин база тудуун эгелээр бис. Мырыңай чоокта чаа Өвүр кожуунга чордум. Мөңгүн-Тайга угланыышкынында оруктуң бир кезээн харыылап турар Өвүрнүң орук септелге-тудуг эргелелин күчүлүг грейдер-биле дериир деп шиитпир хүлээп алдынган. Оон аңгыда, планнарда Даглыг Алтайже орукту тудары көрдүнүп турар. Асфальтылыг орук Мөңгүн-Тайганы таварты эрткен турар болзун дээш чүткүүр ужурлуг бис” — деп, Ховалыг демдеглээн.

Ийиги айтырыг кожуунда бедик дүргедээшкинниг интернеттиң чогу-биле холбашкан. Бүгү-делегей четкизинге коштунарының айтырыын республиканың улуг соталыг операторлары-биле күрүне-хуу эштежилгениң күсели-биле шиитпирлээр дээрзин Владислав Ховалыг чугаалаан. Бо чидиг айтырыгны шииитпирлээриниң аргаларын чоокку үеде сайгарып көөр.

Бо чылдың июль айда ыраккы Мөңгүн-Тайга кожуунга бедик дүргедээшкинниг интернетти, “Информастыг инфратургузуг” төлевилелдиң ачызында, тус чер чагыргазынга, ортумак школага база акушер-фельдшер пункузунга кошканын сагындыраал.

Ниитизи-биле республикага 2021 чылда 193 социал ужур-уткалыг объектилерни Интернетке кожар.

#Дортчугаа #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ВЛАДИМИР ОСКАЛ-ООЛ
Следующая запись
ЭКИ КӨРГҮЗҮГЛЕРИ ДЭЭШ САЯ ТҮӉНҮГ ШАӉНАЛДАР
Меню