Рубрикалар

МӨӨРЕЙ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР

Тыва хой эъдиниң фестивалы
Бөгүн, сентябрь 22-де, Кызыл хоорайда «Царская охота» ресторанынга хой эъдинден аъш-чем кылырының мөөрейи болуп эгелээн. Хөй-ниити чемнелгезинде ажылдап чоруур сайгарлыкчылардан фестивальга киржир чагыгларны сентябрь 13-тен 20-ге чедир хүлээп турган. Ниитизи-биле 9 кижи киржир дээш адын бижиттирип алган.

Мөөрейниң бирги чадазында киржикчилер жюри кежигүннеринге хой эъдинден кылып алган чемнерин 3-5 минутаның дургузунда таныштырган.

Дараазында чадазында хой эъдинден кылган чемни амзааш, чемниң адын тывар.

Мөөрейниң ийиги кезээнде 9 кижиниң аразындан, жюриниң шилээни 6 киржикчи арткан. Киржикчи бүрүзүнге чем кылырда кедер фартуктар болгаш бөрттерни үлеп берген. Фартуун, бөргүн кедип алгаш, блендер-биле хоюдуп каан брокколи, фасоль, горох, өкпе, чумурда кудуп каан хан салган столга келгеш, (карактарын дуглап каан боор) холу-биле тудуп көргеш, чүүден кандыг чем кылып каанын тодараткан. Оларның кайы бирээзин тыварга-ла 1 балл санап бээр.

Үш дугаар кезээ — чемни амзапкаш, өттүндүр кылыры.

Ресторатор Мерген Санчай-оол 3 янзы белеткеп алган чемин жюри кежигүннеринге болгаш киржикчилерге шуптузунга амзаткан. Ооң соонда киржикчилер 50 минута дургузунда стол кырында бар-ла аъш-чем аймаа-биле ол амзаан чемин өттүндүр кылган. Чеминиң хевирин болгаш амданының шынарын өөренип көргеш, жюри демдекти салыр.

Мөөрейниң бир дугаар хүнү эрткен. Даарта, сентябрь 23-те, жюриниң тодаратканы 3 повар киржир.

Ресторатор Мерген Санчай-оол, Тыва үндезин культура төвүнүң эртем ажылдакчызы Чочагай Хомушку, сайгарлыкчы база блогер Кара-Хаан Кара-Сал, журналист Айсуу Торлук олар мөөрейниң түңнелдерин үндүрер.

Тиилекчилерге шаңналдарны ТР-ниң экономика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар А.Сат тыпсыр.

Ук мөөрейни Тыва Республиканың сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу организастап эрттирип турар. «Тыва хой эъдиниң фестивалының» түңнелдери эртен билдинип келир.

Айдың ОНДАР.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

#Тывахойэъдиниңфестивалы #ТР_ниңэкономикаяамызы #ТР_ниңсайгарлыкчычоруктудеткиирфондузу #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
АЪШ-ЧЕМ ӨРТЭЭН ЧИИГЕДИРИН НЕГЭЭН
Следующая запись
ТИИЛЕЛГЕ — БАЙЫРЛААРЫНГА ЧЫЛДАГААН ЭВЕС
Меню