Рубрикалар

САКТЫЫШКЫН БОЛГАШ КАЖЫЫДАЛ ХҮНҮ

“Июнь 22-ниң хүнү Россияныӊ сактыышкын болгаш кажыыдал хүнү кылдыр төөгүже кирген. Делегей төөгүзүнде фашизмниӊ эӊ-не коргунчуг кам-хайыра чок бүдүжүн болгаш кижи төрелгеттенниӊ араатанзыг каржы-дошкунун көргүскен дайын ол хүнде эгелээн” – деп Тываныӊ Баштыӊыныӊ албан-хүлээлгезиниӊ түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.

— Совет чон ынчан чурттуӊ аар-берге хүннеринде эӊ үнелиг мөзү-шынарын – эрес-дидимин, демниг, боттарын хайыралавас чоруун, Ада-чуртунга ынаан болгаш бердингенин көргүскен.

Ол хүн тыва чон сагыш-сеткилиниӊ чаныш-сыныш билбес быжыг тура соруун, коргуш чогун делегейге көргүскен. 1941 чылдыӊ июнь 22-де Х-гу Улуг Хуралдыӊ шиитпири-биле Тыва Арат Республика нацист Германияга удур дайынны чарлааш, Совет Эвилелиниӊ бир дугаар даштыкы эвилекчизи болган.

Тиилелге дээш Тывадан муӊ-муӊ дайынчылар фронтуже чоруп, фашисттер-биле демисежип турган, тылдыӊ оон-даа хөй ажыл-ишчилери бар күжүн болгаш кадыкшылын харамнанмайн, ачы-дузазын, үлүг-хуузун киирип чораан. Бистер шак ол ада-өгбелеривистиӊ дугайында кезээде сактып чоруур бис. Оларныӊ салгакчылары болганывыста, чуртувусту камгалаары, төөгүлүг сактыышкынны кадагалаары – бистиӊ хүлээлгевис-тир. Бистиӊ аныяктарывыс кырган-ачаларыныӊ, ада-өгбелериниӊ ажыл-херээн уламчылаар дээрзинге бүзүрээр мен.

Салгалдарыныӊ келир үеде амыр-тайбыӊ чурттаары дээш, дайзыннарга дүжүп бербейн, демисежип, амы-тынындан чарлып, чидириглерге таваржып, кадыг-дошкун аар-берге үелерни чурттап эрткен бүгү кижилерни сактып чоруувусту, хүндүткеливисти болгаш өөрүп четтиргенивисти бистер бо ыдыктыг хүнде илергейлеп тур бис».

#Сактыышкынболгашкажыыдалхүнү #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ҮЕРНИҢ БАЙДАЛЫ ХЕВЭЭР АРТПЫШААН
Следующая запись
Иван Давыдов Тываже киир маңнап келген
Меню