Рубрикалар

Май 19 – пионерлер хүнүнге

Кызыл галстуктуг чорааным

Мен ортумак класстарга Юрий Гагарин аттыг отрядка өөренип турган мен. Школаның дружиназының адын Василий Чапаев дээр. Пионержи кижи эки өөренир, сагылга-чурумнуг болур, кызыл өңнүг үш-булуңчук галстукту эки эдилээр, өөренирде-ле, баг­лап алыр дээш-ле, ынчан үе дыка харыысалгалыг, негелделиг   чүве.

Школавыска Василий Чапаев аттыг дружинаны вожатый башкы Зоя Лопсан удуртуп турган. Бо башкының шыңгыызы-даа кончуг, отряд даргаларын үргүлчү чыыр, чыыштар эрттирер, чыл санында май 19-туң хүнү келирге, пионержи отрядтар аразынга «одаг» кыпсыр, солун оюннар база эртер турган. Пионерлерниң бо байырлалын эрттирер дээш, баш бурунгаар белеткенир, одаг кыпсыр ыяшты шупту отрядтар чыыр, долгандыр даштарны салгаш, агартыр чугайлаар дээш, вожатый башкының башкарып эрттирери солун, уттундурбас турган. Василий Чапаев, Юрий Гагарин… деп кымнарыл ол, пионержилер мону албан билген турар дээш-ле, өөредип-ле турар чүве чораан.

Оксана Тулуш, Кызыл хоорай. #Шын

 

Кызыл мончар

Кызыл деп сөс дыңнаанымда,

Кыпкан оттар чуруттунар:

Кызыл Шөлде Кремльдиң

Кызыл сылдызы чайнап келир.

 

Кыйыында ол Мөңге оттуң

Кызыл дылы чалбыышталыр.

Кызыл ханын төге-төге

Кызылдар-даа тулчуп чораан…

 

Кызыл хоорай, кызыл-булуң,

Кызыл өг-даа, кызыл коъш-даа

Кырлар ажыр төөгүде…

Кызыл сылдыс чайнап келир.

 

Октябрят чораан үем

Орнун солуп, пионер келген.

Кызыл мончар баглап бээрге,

Кымдан артык өөрүп чордум.

 

Даңгыракты чылдар өттүр

Даады сактып, сагып чор мен.

«Кезээде-ле белен мен!» — деп,

Келир өйже чүткүп чор мен…

 

Кызыл мончар амдыгаа дээр

Хыл мойнумну каастап чоруур.

Чырыткылыг эрткен өйнүң

Чылыын шыгжап, хойлап чор мен.

 

Кызыл мончар багланыпкан

Кызыл хаяа манап артым…

«Комсомолга хүлээр бис!» дээн…

Хоозурал чуртту чипкен…

 

Иезин манаан бызаа ышкаш

Ийлей берген тояап чор мен.

Галстугум тук бооп чорда,

Кайын мен-даа ажырар мен…

Меңги Ооржак, #Шын

19.05.2019

Предыдущая запись
Төөгүнүң арыннары
Следующая запись
Айтырыг – харыы
Меню