Рубрикалар

Май байырлалдарының үезинде чаа коронавирус (covid-2019) халдавырлыг аарыын нептерээрин болдурбазы-биле профилактика хемчеглерин сагыырының дугайында сүмелер

Бо чылын май байырлалдары коронавирус халдавырлыг аарыының уржуундан бот-изоляция чуруму-биле дакпырлажы берген. Ынчангаш чурттакчы чонга бот-изоляция чурумун сагыырын уламчылап, таныыр эш-өөрүңер, чоок кижилериңер-биле ужуражырын кызыгаарлап, өске регионнарже болгаш хөй кижилер чыылган черлерже баарын шегледирин Хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның ТР-де эргелели сагындырып тур.

— 65 хардан өрү назылыг ки­жилерниң кадыынга бо хал­давырлыг аарыгның чып­шынарының магадылалы улуг болганда, оларга байыр чедирип ужуражыр дизе, амгы шагның дистанциялыг харылзаа аргаларын ажыглаарын кызыдар;

— Бажыңдан үнерде арынга камгалал масканы база перчат­каларны кедер, бажың иштин дезинфекциялап чуурун уламчы­лаар. Садыгларга маска, перчаткаларны албан ажыглаар, кижилер аразының 1,5-2 м. ырак турар дистанциязын сагыыр. Аргалыг болза аъш-чемни бажыңнарже чедирип турар садыгларның хандырылгазын ажыглаар;

— Аргалыг болза чорук чоруурундан ойталаар;

— Бир эвес арга чок чоруур апарза, хөй-ниити транспортунга олурбайн, такси азы бодунуң хуу хөлгезинге чорааны дээре;

— хөй-ниити транспортунга чорааш, албан камгалал масканы, перчаткаларны кедип алыр. Автобус иштинге чорааш, чем чивес, холу-биле арны-бажынга дегбес.

— Дашкаар үнгеш кирип кел­геш-ле, холдарны саваңнап чуур, антисептик-биле аштаар.

— Аарыгның даштыкы демдектери илереттинип келзе (эът изиир, респираторлуг демдектер, тыныштаар азы ижин аартыр), эмчиниң дузазын дарый дилээр;

— Арга-арыг азы парк, скверлерге чорааш, саргылардан камгаланып, узун оът-сигенниг черлерге кылаштавас, ажык идик-хеп кетпес, саргыдан камгалаар, чаштырар репеллентилерни ажыглаар, бот-боттарын хынажыр.

#Шын

Предыдущая запись
ТР-ниң Чазааның Аппарат хуралындан
Следующая запись
Амыр-тайбың чоруулуңар, тыва чонум!
Меню