Рубрикалар

Малчын коданнарже үнүүшкүн

Улуг-Хем кожууннуң удур­тукчулары, көдээ ажыл-агый эргелелиниң ажыл­дакчылары-биле кады малчын коданнарны кезип, хайгааралга алган.

Ылаңгыя аныяк өг-бүлелерге арга-сүмени кадып, аал коданынга төрүлде үезинде чаш малды камгалап алырын база аарыг-хамчыктан серемчилелдиг болурун чагаан.

Делегейде тарай берген коронавируска удур арыг-силигни сагыырын, боттарын камнаныры-биле камгалал маскаларны, эм-таңны база дамчыдып берген.

Мал оолдаашкынының кидин түлүк эгелээни-биле, зоотехниктер, мал эмчилери коданнарны үргүлчү кезип турарлар.

Бистиң корр. #Шын

Предыдущая запись
Өзүмнерни шилиири – езулуг уран арга
Следующая запись
«Шын» солун шынга чедирер боор
Меню