Рубрикалар

МАЛЧЫННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ НААДЫМ-2021

Бо чылын Наадым байырлалын, коронавирус аарыын таратпазы-биле, мооң мурнунда чугаалап турганы дег, санитарлыг нормаларны сагып тургаш эрттирер.

Тываның чурттакчыларының кадыкшылын камгалаары-биле чоннуң хөй чыглып, онза сонуургаары тыва оюннарның чемпионадын – хүрешти, ча адарын, хөл-шыдырааны, аът чарыжын ооң соонда болур кылдыр соңгаарлаткан. Арткан хемчеглер хөй кижи киржилгези чокка, шупту санитарлыг дүрүмнерни сагып тургаш болурун организастаар.

Август 13
10.00 ш. – Алдан-Маадыр аттыг Национал музейниң «Кочетовтуң төөгү-мемориалдыг комплекизи» салбырынга байырлыг митинг болгаш Тыва Арат Республиканың бирги Конституциязын хүлээп алганынга тураскаадып чечектен өрээн дээрбек салыры.

Кочетов суур
11.00 ш. – Социал четкилерге ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан «Төөгүнүң базымнары» деп онлайн-концерт биле удуртукчуларның байыр чедириишкиннери.
13.00 ш. – Орус культура төвүнге Иннокентий Сафьяновтуң тураскаалының байырлыг ажыдыышкыны, чечектен өрээн дээрбек салыры.
14.00 ш. – Алдан-Маадыр аттыг Национал музей чанында Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга байырлыг митинг болгаш чечектен өрээн дээрбек салыры.
13.00 ш. – Тываның Национал архивиниң http://vk.com/tuvaarch арыннарынга «Тыва Арат Республиканың 15 чылдаан байырлалы» деп киноочерктиң көрүлдези.
15.00 ш. – Кызылдың А.Б. Чыргал-оол аттыг урар чүүл колледжизиниң YouTube-каналынга орус чоннарның хөгжүм херекселинге «А хөгжүм дыңналып тур…» деп онлайн-концерт https://www.youtube.com/channel/UCn72Xs89MI-Skl_FQh24.
Кызылдың А.Б. Чыргал-оол атттыг уран чүүл колледжинден.
17.00 ш. – «Саяннар» Национал танцы, ыры театрының YouTube-каналга ТАР-ның 100 чылынга онлайн-концерт http://www.youtube.com/channel/UC6xJmeaGZ7b4G6CqXVSw.
19.00 ш. – Тываның В.М. Халилов аттыг күрүне филармониязының сайтызынга Тываның күрүнениң Виктор Салчак аттыг симфониктиг оркестри болгаш «Кант» ансамбльдың онлайн-концерти http://www.tvgf.ru/https://vk.com/tuvgosfilarmoniya

Август 14
10.00 ш. – Тыва Республиканың Чазак Бажыңының 1 дугаар хуралдар залынга Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тыпсыр.
12.00 ш. – ТР-ниң Алдан-Маадыр аттыг Национал музейинге ТАР-ның 100 чылдааны оюнга тураскааткан делгелгениң ажыдыышкыны.
12.00 ш. – Тываның Национал архивиниң арыннарынга http://gosarhivrt.ru/http://vk.com/tuvaarch «Тыва этюдтар» Чөөн-Сибирь студиязының хүн бүрүнүң болуушкуннарын көргүскен киночурук 1982 ч.
14.00 ш. –Күрүнениң ойнаарактар театрының YouTube-каналга ТАР-ның 100 чылынга тураскааткан «Свеча» ойнаарактар шиизи https://www.youtube.com/channel/UCxif_JM7XgxWuA9LSGFP.
14.00 ш. – «Хүреш» стадионунга Наадымның чемпионнарын байырлыг байдалга шаңнап-мактаар.
16.00 ш. – Национал театрның YouTube-каналынга ТАР-ның 100 чыл оюнга болгаш Наадым 2021-ге тураскааткан байырлыг онлайн-концерти www.youtube.com/c/НациональныйтеатрРеспубликиТыва/vid..
18.00 ш. — Национал театрның YouTube-каналынга «Янтарь чинчилер» шииниң көргүзүү www.youtube.com/c/НациональныйтеатрРеспубликиТыва/vid..
20.00 ш. – Тываның национал оркестриниң YouTube-каналынга ТАР-ның 100 чылдаан оюнга тураскаткан онлайн-кончерт https://www.youtube.com/user/TuvNationalOrchestra/fea.

Предыдущая запись
ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЫЛЫНГА БЕЛЕТКЕЛ
Следующая запись
ЧИИГЕЛДЕЛИГ ЧАГЫДЫЛГА
Меню