Рубрикалар

МАЛЧЫННАРЖЕ КӨВҮРҮГЛЕР ТУДУУ

Эң дээре улусчу программа

Тыва Республиканың Орук-тран­спорт комплеки­зиниң яамызы респуб­ликада чарлаттынган “Чоннуң бот-идепкейжи, эгелекчи саналдарының чылында”, муниципалдыг эрге-чагырга органнарының аразынга “Эң дээре улусчу программа” деп мөөрейни чарлаан.

Ооң иштинче республиканың девис­кээринде ырак-узак черлерде малчын кыштаглар, чайлаглар-биле орук-харылзаа айтырыглары база кирип турар.

Ук төлевилелдиң кол сорулгазы көдээ суурда хову-шөлде, тайга-сында чурттап олурар ивижилер, сарлыкчылар, тевежилер болгаш малчыннарның аал-коданы база турлагларынче чедип алыр эптиг арганы тургузары болур.

“Эң дээре улусчу программа” деп мөөрейниң хемчеглерин боттандырарынга Тыва Республиканың Орук фондузундан ниитизи-биле 7,26 сая рубльди аңгылап, үндүрүп берген.

“Түр кежиг” – деп адаар көвүрүглер тударынга, төлевилел-смета документилер негеттинмес болгаш­ 20-ден 65 куб метр болгаш узуну 6-дан 12 метр, доо­разы 4 метр ыяш тудуг материалдарын ажыглап болурун программаже киирип, санап түңнээн.

Тудуг-монтаж ажылдарын чоннуң күжү-биле чорудар азы өскээр чугаалаарга, сумуда эң идепкейжи чурттакчыларны киириштирер сорулга салдынган.

Малчын турлагларже көвүрүг тудар талазы-биле чагыгларны 2021 чылдың июнь төнчүзүнге чедир хүлээп алыр шиитпирни үндүрген.

#Көдээажыл_агый #Улусчупрограмма #Орук_транспортяамызы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
ТУРАЛЫГ-АКСЫНДА АНЫЯК МАЛЧЫННАР
Следующая запись
Күрүнениң ачы-дуза порталын таварыштыр
Меню