Рубрикалар

Малдың кыштаглаашкыны хүр менди


Республиканың девискээринде малдың кыштаглаашкыны хүр менди эртип турар.
Ажыл-агыйларында 327 муң баш мал-маган кыштаглаашкынче кирген, эрткен чылдың бо-ла үезинге деңнээрге ук сан-чурагай 20,7 муң баш хөй болуп турар. Ону ажаап тударынга ажыл-агыйларда 3277 малчын кыштаг бар. Чедери берге черлерде 334 кыштаг.
Ала-чайгаар суг үнген черлерде 1549 малчын кодан бар. 436 кыштаг мал суггарарынга көрдүнген кудуктуг. 3310 малчын коданның 1985-и суг-биле хандырылгалыг. Малга чем белеткелиниң кампаниязының түңнелдери-биле алырга, белеткээн чемниң хемчээли 268 тонна болуп турар, оон иштинде 244 тонназы – одар-белчиирниң чайгаары үнген сигени. Мал чеминиң ниитизи-биле 3790 тонна курлавырын тургускан. Бир баш малдың чем-биле хандыртканы 7 центнер болуп турар, 2019 чылга көөрде 35,3 хуу хөй.
Малчын коданнарда 7184 кижилиг 2805 өг-бүле чурттап турар, ооң иштинде 1650-и – уруглар, 1120-зи – пенсионерлер.
«Республиканың ветеринария төвү» КБА-ның тускай мергежилдиглери кыштаглаашкын үезинде малчын коданнарны доктаамал хайгааралга алганнар. 2020 чылда республика иштинге ниитизи-биле 152,4 муң баш малды коошпаларга халдавырлыг кеш аарыгларынга удур эжиндирген. Республикада шак ындыг 55 коошпа бар, ооң 36-зы – ажылчын байдалда, 19-ун катап тургузары негеттинип турар.
Амгы үеде републикада 707 кижилиг 114 бөрүжү бригада ажылдап турар. Олар 2020 чылдың дургузунда 379 бөрүнү узуткаан.
ТР-ниң көдээ ажыл-агый яамызы.

Предыдущая запись
КЫДАТ ТЫВАЛАРЫНЫҢ ШАГАА БАЙЫРЛАЛЫ
Следующая запись
Меню