Рубрикалар

Март 27 — Театр ажылдакчыларының хүнү

Март 27 – бүгү делегейде театр ажылдакчыларының профессионал байырлалы. Режиссерлар, продюсерлар, костюмерлер, үн болгаш чырык инженерлери, билет садар кассирлер, гардероб ажылдакчылары, театр адырында ажылдап чоруур башкылар болгаш студентилер дээш өске-даа театрда ажылдап чоруур бүгү-ле кижилер театр хүнүн байырлап эрттирип турар.
Байырлалдың сорулгазы театр уран чүүлүн нептередип, культурлуг харылзааларны быжыктырары болур. Ооң кыйгырыы: “Театр дээрге чоннар аразында эки харылзааны болгаш тайбыңны быжыктырар бир аргазы”.
Тываның В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрында болгаш кожууннарда ажылдап чоруур театр уран чүүлүнүң бүгү-ле ажылдакчыларынга профессионал байырлалын таварыштыр чогаадыкчы чедиишкиннерни, аас-кежикти, көрүкчүлеринге үргүлчү бараан бооп, өөртүп чоруурун күзээр-дир бис.

Предыдущая запись
Терминком чаа тургузуу-биле катап ажылдап эгелээн
Следующая запись
Ажык эжиктер хүнү
Меню