Рубрикалар

МЕҢГИ СЫРГЫМАЙ КОЛ ШАҢНАЛДЫ АЛГАН

«Чагыдылга дээш телевизор» акция

2021 чылдың ийиги чартыын­да «Шын», «Тувинская правда», “Тываның аныяктары” болгаш “Сылдысчыгаш” уруглар солуннарның кайы-бирээзин май 1-ден июнь 20-ге чедир чагыдып алгаш, квитанциязын чоруткан чагыдыкчылар аразынга «Тывамедиабөлүк” Парлалга бажыңы “Чагыдылга дээш телевизор” деп ойнаашкын акцияны чоруткан.

Республика солуннарын чагыдып алганы дээш тускай шаңналдарлыг акцияга ниитизи-биле 182 кижи кириш­кен. Оларның аразында “Тува 24» телеканалдың “Сеткилимниң ханызын­дан” деп теледамчыдылгазынга хөгжүм­нүг байыр чедирер (сертификат) шынзылга, бадыткал бижикти база «Шын», «Тувинская правда», “Тываның аныяк­тары” болгаш “Сылдысчыгаш” уруг­лар солуннарның 2022 чылдың ийиги чартыын­да чагыдылгазынче сертификаттарны ойнадып алган аас-кежиктиг чагыдыкчылар бар.

Лотерея ойнаашкынның кол шаңна­лын Бай-Тайга кожууннуң Шуй суурнуң чурттакчызы Меңги Сыргымай чаалап алыр аас-кежиктиг болган. Чоокта чаа, “Тывамедиабөлүктүң” корреспонденти­лери чагыдыкчының ойнадып алган те­ле­­визорун Сыргымай Оолаковичиниң бажыңынга чедирип берген.

“Чагыдылга дээш телевизор” деп ой­наашкын акцияның тиилекчизи Меңги Сыргымайның кады төрээн угбазы Елизавета Сыргымай телевизорну хүлээп алгаш, өөрүп четтиргенин илеретти.

– Совет үеде ада-иевис база “Шын” солунну чагыдып ап, доктаамал номчуп чораан. Бо хүннерде оларның уруглары болур кады төрээн дуңмам Меңги-биле база солунну чагыдып ап, номчуп чор бис. “Чагыдылга дээш телевизор” деп ойнаашкын акцияның дугайында “Шын” солундан номчааш, черле чүвени канчап билир дээш, чагыдылга квитанциязын поч­та таварыштыр чоруткан бис. Үр болбаанда харыызы чедип келди. Ону соталыг телефон дамчыштыр дуңмам Меңги боду билип алган болду. Бодунуң меңээ чугаалааны-биле алырга, ойнадып алырынга ол бүзүреп турган, черле сагыжы эндевээн болду” – деп, Меңги Сыргымайның кады төрээн угбазы Елизавета Сыргымай өөрүшкүзүн чажырбайн чугаалады.

Республикада “Шын” база “Тувинская правда” ниитилел-политиктиг солуннарны доктаамал чагыдып, номчуп турар улустуң саны-биле алырга, бирги одуругда Чөөн-Хемчик, ийиги черде Бай-Тайга, үшкү-дөрткү одуругда Улуг-Хем болгаш Сүт-Хөл, ол ышкаш Чаа-Хөл, Эрзин кожууннар 4-5 дугаар черлерни ээлеп турар. Республика солуннарын чагытканы дээш ойнаашкыннар моон-даа соңгаар уламчылаар, ынчангаш, чагыдыкчыларны идепкейлиг киржиринче чалап тур бис.

Мерген ОНДАР.

Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруу.

#Чагыдылгадээштелевизор #Акция #Бай_тайгакожуун #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
МАЛЧЫННАРНЫ АЛДАРЖЫДААЛ
Следующая запись
КҮРҮНЕ БАШТЫҢЫНЫҢ КИЧЭЭНГЕЙИ ТЫВАГА ОНЗА ҮНЕЛИГ
Меню