Рубрикалар

«Мээң тергиин кичээлим»

Башкылар мөөрейи

Өөредилгениң шынарын экижидер, башкылал мерге­жилиниң эрге-байдалын, ат-алдарын бедидер сорулга-биле, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дет­кимчези-биле башкылар аразынга “Мээң тергиин кичээлим” деп мөөрейни эрттирери чаңчыл болган.

Февраль 8-те Аргар лицей-ин­тернаттың баазазынга бүгү рес­публикадан 50 башкы мөөрейге киржип келген  (математика, фи­зика, химия, био­логия, география, информатика башкылары).

Башкылар­­­ның эң-не аныяа 3 чыл стажтыг ма­те­ма­­тика башкызы Чимис Салчак Тыва­ның кадеттер корпузун төлээлеп келген. Чимис Седоповнаның чугаа­зы-биле мындыг мөөрейлерге киржилгези коллегаларының дуржулгазын үлегерлеп алырынга  аныяк башкыларга чаа аргаларны бээр. Хоо­чун башкылар Аграр лицейниң 45 чыл стажтыг математика башкызы Валентина Сат биле Кызылдың 3 дугаар школазының 40 чыл стажтыг физика башкызы Антонина Шыы­рап мергежилинге бердингенин көргүскеннер.

Киржикчилер аразында чаң­гыс-ла эр башкы, 32 чыл ажыл стажтыг Март-оол Кунчу баш­кыларның шупту профессионал мөөрейлеринге киришкен-даа болза, бо мөөрейден дыка хөй эки сактыышкыннарлыг артканын база аныяк башкыларның идепкейлиг киржилгезин демдеглээн.

Киржикчилер аңгы-аңгы эртемнер башкылары-даа болза, аңгы-аңгы арга-дуржулгалыг, категориялыг-даа болза, көдээде, хоорайда-даа болза, оларны өөреникчилерни эки кижизидер, оларга шынарлыг билиг бээр сорулгалыг изиг күзел демнештирип турар.

Башкы бүрүзү боттарының школазын, гимназиязын, лицейин төлептиг төлээлээннер. Ынчалза-даа, кандыг-даа адаан-мөөрейге тиилекчилерни илередир болгай. Эртем аайы-биле бирги черге төлептиг болган башкылар: биология эртеминге — Кызылдың 16 дугаар лицейиниң химия башкызы Айлаң Сат, хи­мия болгаш географияга – Ты­ваның кадеттер корпузунуң география башкызы Азиана Оор­жак, математикага – Аграр лицей-интернаттың башкызы Валентина Сат, физика, экономика болгаш информатика эртемнеринге – Кызылдың 5 дугаар гимназиязының информатика башкызы Сайзана Монгуш.

Жюри кежигүннери кир­жик­чилерниң методиктиг белет­кели эки болган дээрзин демдеглээн. Мөөрей үезинде башкыларның чогаадыкчы чоруун, амгы үениң методика болгаш аргаларын эки билирин, кичээлиниң эки түңнелдиин, өөреникчилеринге идепкейлиг ажылдаарынга чогумчалыг байдалды тургузарын, интернет, информация-коммуникациялыг технологияларны ажыглап билирин кичээнгейге алган.

Тиилекчи башкылар бо айның төнчү­зүнде мөөрейниң Москва хоорайга эртер Бүгү-российжи чадазынга киржир эргени чаалап алганнар.

Алдынай АРАКЧАА.

Предыдущая запись
«Бүзээлээшкин хлевин” чигеним
Следующая запись
Фестивальдарның фестивалынга Тываны төлээледим
Меню