Рубрикалар

МЕГЕ МЕДЭЭЛЕРГЕ БҮЗҮРЕВЕҢЕР!

 Интернет четкизинде   Россияның Президентизи Владимир Путинни ээжелекчи, халдакчы  (агрессор) деп хөй меге медээлер үнүп турар.  Чурттуң Президентизиниң шиитпири халдакчы, ээжелекчи эвес  дээрзин чонувус  билзе чогуур.
Сайзана Товуу, ТР-ниң Тыва дыл инспектору:
«Бо үеде бистиң чурттувустуң баштыңы – Президентивисче дорт халдаашкын чоруп турарын эскерип тур боор силер. Барыын чурттарның чылдар дургузунда белеткелдиг акциязынга либералдыг болгаш удур хөделиишкинниг массалыг медеглел чепсектери каттышты. Өөренгени-биле хоп-мегени тарадып, медээлерни боттарынга таарыштыр ажыглап, кижи бүрүзүнүң угаан-медерелинге, сагыш-сеткилинге артык дүвүрелди тарып турлар. Оларның сорулгазы-чурттуң удуртулгазынга бистерниң бүзүреливисти чок кылыры. Чурттувустуң удуртукчузу үр үениң дургузунда бо айтырыгны Минск дугуржулгазын таварыштыр тайбың чорук-биле шиитпирлээрин оралдашкан, ынчалза-даа деткимче албаан. Ынчангаш бо харыысаалгалыг шиитпирни хүлээп алганы Президентивистиң чайгылыш чок чоруун бадыткап тур. А Россияның чурттакчыларының хөй кезии Президентивистиң шиитпирин деткип турары өөрүнчүг-дүр».
Альберт Узун-оол, Чаа-Хөл кожуунунуң өөредилге эргелелиниң даргазы:
«Барыын чурттарның социал четкилери, солун-сеткүүлү, радио, телевидениези реклама-биле чажыртынып алгаш ыят чогу-биле көзүлдүр-ле хоп-меге чүүлдү калбаа-биле тарадып турарын шупту көрүп тур бис. Бистиң чурттувуска удур ол чурттарның социал четкилерде идекпейлии-биле чоргускан ажык медеглел дайыны чоргустунуп турда бистиң ниитилелге чүгле демнежииири чугула. Ынчангаш серемчилелдиг болунар, чангыс чер-чуртугларым, черле меге хопка алыспаңар!»
#Стопфейк
Предыдущая запись
РОССИЯ ЧЕМПИОНАДЫНЫҢ ТҮҢНЕЛДЕРИ
Следующая запись
ФАП ТУДУУНГА АРЫСКАНЧЫЛАРНЫҢ ҮЛҮҮ
Меню