Рубрикалар

МЕЖЕГЕЙ ХӨМҮР-ДАШ ЧЫДЫМЫНГА АЖЫЛДАР КАТАП ЭГЕЛЭЭР

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Айыткалынга 2022 чылда Межегейниң хөмүр-даш чыдымынга тывыш ажылдары катап эгелээр дээрзин дыңнаткан.

«Хөмүрге өртектер дугайында темага эглип кээп тура, дараазында чүүлдерге доктаар бодадым. Улус-чон хөмүрге өртектерниң кудулаанын боттуу-биле билип алзын дээр болза, ону чиижең садыгжыларның ачы-дузазындан адырар херек. Ону чедип алырда – хөмүр-даш садып-саарылгазының үре-түңнелдиг оруун хевирлээр херек. 2022 чылда Кызылда болгаш республиканың 10 кожуунунга тускай дериглиг хөмүр-даш шыгжамырларын тудуп эгелээн. Ындыг шыгжамыр четкизиниң үндезининге одаар чүүл-биле чурттакчы чонну үзүктел чок хандырар, чиижең садыгжыларның улуг өртектеринден ойталаар арга-шинекти тургузуп шыдаар бис.

Даг-тывыш төлевилелдерин шиңгээдип тура экономиканың болгаш экологияның негелделерин чүүлдештир таарыштырары чугула. Чүнүң-даа мурнунда амгы үениң “арыг” технологияларны ажыглап ажылдап турар тывыш болгаш болбаазырадылга бүдүрүлгелериниң ажылынга идиг берип, деткиир херек. Улуг тывыш бүдүрүлгелери экологтуг хай-халаптың одаа болбайн, ажыл берикчилеринге-даа, үндүрүг төлекчилери бистерге-даа чаңгыс аай ажык-дүжүктүг болур ужурлуг.

Хөмүрге өртектер дугайында темага эглип кээп тура, дараазында чүүлдерге доктаар бодадым. Улус-чон хөмүрге өртектерниң кудулаанын боттуу-биле билип алзын дээр болза, ону чиижең садыгжыларның ачы-дузазындан адырар херек. Ону чедип алырда – хөмүр-даш садып-саарылгазының үре-түңнелдиг оруун хевирлээр херек. 2022 чылда Кызылда болгаш республиканың 10 кожуунунга тускай дериглиг хөмүр-даш шыгжамырларын тудуп эгелээн. Ындыг шыгжамыр четкизиниң үндезининге одаар чүүл-биле чурттакчы чонну үзүктел чок хандырар, чиижең садыгжыларның улуг өртектеринден ойталаар арга-шинекти тургузуп шыдаар бис» — деп, В. Ховалыг чугаалаан.

Предыдущая запись
АЙЫТКАЛ: «ЧАА ЧҮС ЧЫЛДЫҢ ЭГЕЗИ, ЧАА-ЧАА КЫЙГЫЛАР, ЧАА-ЧАА АРГА-ШИНЕКТЕР
Следующая запись
«УЛУСЧУ КӨВҮРҮГ» — ЧАА ТӨЛЕВИЛЕЛ
Меню