Рубрикалар

Михаил Мишустинниң Күрүне Думазынга отчеду

Россияның премьер-министри Михаил Мишустин Күрүне Думазының депутаттарының мурнунга российжи Чазактың эрткен чылда чоруткан ажылының түңнелдери-биле таныштырып, илеткелди кылган.

“Ийи ковидтиг чыл дургузунда российжи экономика өске сайзыраңгай чурттарга деңнээрге, беш катап бедик деңнелге өскен дээрзин даштыкы аналитика, ол-ла Чурттар аразының валюта фондузу бадыткаан” – деп премьер демдеглээн. 2021 чылда Россияның экономиказының көргүзүглери пандемия мурнунда деңнелче дагын үнүп келген:

— ВВП хемчээли 4,7 хуу өскен;

— чиг-эт болбайн турар энергетикага хамаарышпас экспорт хемчээли барык 40 хуу улгаткан (200 млрд доллар хире);

— эде ажылдап бүдүрер сектор 5 хуу немешкен, машина тудуунуң комплекизи 10 хуу өскен (чүък сөөртүр автомобильдерниң – 30 хуу);

— эрткен чылдың дургузунда 4 сая ажыг өг-бүлелер амыдырап-чурттаар байдалдарын экижидип алган, тудуг адырында чурттуң бүгү төөгүзүнде (совет үени киир санап алырга-даа) эң-не бедик дээн хемчээл демдеглеттинген;

— 2021 чылдың сентябрь айга чедир чоннуң ажыл чок чоруунуң төөгүде эң-не чавыс деңнели бүрүткеттинген;

— Россия бодун боду үрезин-тараа болгаш үнүш үзү, балык болгаш эът-биле долузу-биле хандыртынып турар, картофель, сүт болгаш ногаа аймаа-биле хандырылгазы 80 ажыг хуу;

“Ооң түңнелинде бис быжыг болгаш чаа шагның экономиказын тургузуп болур үндезин-дөстү тургузуп алган бис” – деп Михаил Мишустин чугулалап айыткан.

И. Санчат белеткээн.

Чуруктарны интернет четкизинден алган

#Шын #TMG_Тыва_медээлер

 

Предыдущая запись
Мергежили буянныг, салым-чолу чогаадыкчы
Следующая запись
Бүдүрүлге деткимчени алыр
Меню