Рубрикалар

Моолда хүн станциязындан бир дугаар бүдүрген электри

энергиязын Завхан аймак алыр

 

CentralAsia (MNG) — дамчыдып турары-биле  Японияда  JGC Holdings  (1928 чылда ажыттынган Japan Gasoline Co.)  заводу  Моолга бир дугаар хүн батарея­ларындан ажылдаар 5 мегаватт  күштүг электри станциязын келир айда Улаастайга тудуп эгелээр. 2022 чылда ол ажыглалга киргеш,  Завхан аймактың 20000 чурттакчы чонун электри-биле хандырар ужурлуг.  «NGK» деп аттыг завод Моолдуң соок кыжын шыдаптар аккумуляторлуг батареяларын  салыр. 

Бир дугаар моол ужудукчу

космосче үнгенден бээр

40 чыл болган

Март 22-де бир дугаар моол космонавт, капитан  Жугдэрдэмидийна Гуррагчи  1981 чылда 17:59 шакта  Байконурдан  «Союз-39» деп корабльга Совет Эвилелиниң маадыры  Владимир Джанибеков-биле  8 хонук иштинде  чер-делегейни  124 шак эргий ушкаш, март 30-де  Джезказган (Казахстан) чанынга хонупкан. Нии­тизи-биле 7 хонук, 20 шак 42 минута болгаш 3 секунда космоска турган маадырлар деп шаңнатканнар.

Азия чурттарының ийи дугаар космонавты болган  Гуррагчааны Президент  В.В. Путин март 15 -те Александр Невский аттыг орден-биле  Моол болгаш  Россия аразында на­йыралды быжыглааны дээш шаңнаан.  Ж.Гуррагчаа Моол күрүнениң маадыры  (1981), ССРЭ-ниң маадыры (1981), генерал-майору (1984).

Кыдатта хүн энергиязын

кывар-чаар материал кылдыр

болбаазырадырын чогааткан

Сntechpost информагентилелдиң дамчыдып турары-биле, хүннүң күжүнден бүдүрген чаа суук кывар материалда метанол 99,5 хуу. Бир чылда 1500 тонна метанолду болгаш 15 миллион кВт-ч электри энергиязын хүннүң күжү-биле үндүрүп алырын кыдат инженерлер чедип алырын дамчыдып турар. Эртем-шинчилел ажылдары 2001 чылда эгелээш, бо чылын чаа эксперименталдыг бадыткалды алган.

Метанолду углерод оксидинден болгаш водородтан катализаторга бүдүрер. Аңаа херек водородту сугнуң электролизинден үндүрер, а аңаа херек энергияны хүннүң херелдериниң күжүнден алыр деп инженерлер тайылбырлап турар. Сугну электролизтептерге 1 тонна водород 33 000 кВт-ч электри энергиязынга дең болур,  метанолду кывар материал орнунга ажыглаар­га, бойдуска чедирип турар хора 80 хуу эвээжээр деп  санап каан.

Саяна МОНГУШ

 белеткээн.

 

 

Предыдущая запись
ДАА КОЖУУННУҢ ЧАРАШ КЫСТАРЫ
Следующая запись
“АРЗАЙТЫНЫҢ” КАКПАКТААН ЭЪДИ
Меню