Рубрикалар

МООЛДУҢ ХОНАШТАРЫ

Барыын Моолдуң малчыннары үш хонаштыг. Чайлаа – бедик черде, күзээ, чазаа – чавызааш черде, а кыштаа – даг эдээнде турар. Көжер хонаштарының аразы ырак болур.

Кадарчылар бо үеде күзээнче көжүп эгелээр. Күзегни моолдап  «намаржаа» дээр. Чазаг биле күзегде улуг ылгал чок.  Ынчалза-даа чайлагга бодаарга, күзегниң одар-белчиири сүүзүннүг кадар оъттуг болур ужурлуг. Күзээ ажык черге турар болза, мал-маган соокка дадыгар.

Агаар-бойдустуң байдалы-биле чоннуң болгаш мал-маганның чурттап турар девискээриниң хемчээли, ажыл-агыйларның экономиктиң күш-шыдалының аайы-биле чылдың-на хонаштарның аразы дыка өскерилип турар. Хонаштарының саны, хевири, чылдың эргилделиг үелеринде көжер уг-шии база дөмей эвес. Чижээ, Архангайның малчыннары оргу­лааш чавыс черге чайлаглаар, а кыжын бедигээш черлерже көжер. Хобдо аймактың кадарчылары бедик тайгаларга чайлаглаар, чавызааш черге кыштаар.

Моолдуң хонаштары  алды аңгы хевирлиг: Хангайның, Ховунуң, Барыын таланың, Өвөрхангайның, Чөөн таланың, Гобиниң,  черлер бот-боттарындан шуут ылгалдыг.

Бистиң корр.

Предыдущая запись
25 муң дүрүг сигенни белеткеп алыр
Следующая запись
САЛАМ «ДАМДЫ»
Меню