Рубрикалар

МУГУР-АКСЫЖЫЛАРГА ӨӨРҮШКҮ

📣Чазактың дежурный диспетчерлериниң дамчытканы-биле алырга, декабрь 31-де аңгы-аңгы чылдагааннарның уржуундан республиканың сес суурунга электри чырыы өшкен. Чеди суурнуң чырыын ону харыылаар бригадалар чогуур үе-шаанда шиитпирлеп четтигипкен. А ыраккы Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксынга айтырыг чидигленип, караңгы черге байырлаар чыгыы апарган.
Ук суурнуң электри чырыы декабрь 30-де өшкен. ТР-ниң Баштыңы В.Ховалыгның дарый даалгазы-биле, ол-ла хүн дизель кылыр тускай мастер Кызыл хоорайдан аъттаныпкаш, 31-де эртен эрте үрелген дизелдьи септеп эгелээш, хүнзедир балдыр сыкпайн ажылдаанының түңнелинде кежээ 22.30-де Мугур-Аксы суурнуң электри чырыын кыпсыпкан. Эрткен 2021 чылды база электри чырыы чокка, караңгы черге уткаан мугур-аксыжыларга улуг өөрүшкү болган.

Предыдущая запись
ХӨРЕК ДЕМДЭЭН ТЫВЫСКАН
Следующая запись
БАЙЫРЛАЛДЫҢ ДҮНЕЗИНДЕ …
Меню