Рубрикалар

МУНИЦИПАЛИТЕТТЕРНИҢ АЖЫЛЫН СОЙГАЛААН

Владислав Ховалыг ажылчын сургакчылаашкыннар үезинде берген даалгалар күүселдезинге хамаарыштыр муниципалитеттерниң ажылын сойгалаанын дыңнадып тур.

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның даргалаашкыны-биле, дүүн, июль 28-те, республика чазаанга, Тываның кожууннарынче үнүүшкүннер үезинде берген даалгаларынга хамаарыштыр контроль шагы эрткен.

Тыва Республика Чазааның даргазының бирги оралакчызы албан-хүлээлгени күүседип турар Олег Бады, 220 даалганың бөгүнде 29-зу (13%) күүсеттинген, ам-даа күүселдеде 44 (20%) даалга барын, 10 (5%) хемчег күүсеттинмээнин, 37 (62%) даалганың күүседир хуусаазы элек дээрзин илеткээн.

Муниципалитеттерге берген даалгаларның хөй кезии көдээ ажыл-агыйны, транспорт инфраструктуразын хөгжүдеринче, ол ышкаш чурттакчы чоннуң амыдырал-чуртталгазының байдалын экижидеринче угланганын Олег Бады демдеглээн.

2021 чылдың бирги чартыында үнүүшкүннер үезинде, бюджет албан черлери биле тус чер бот-башкарылга органнарының аразынга 29 сая рубль ажыг түңге 157 керээлер чардынган.

Республиканың чамдык яамылары даалгаларын таваартадып, отчеттарны үезинде бербейн турарында деп, Олег Бады айыткан.

Чижээ, Чөөн-Хемчик кожуунга сургакчылап чорааш, боттарының ажылын кылып шыдавайн турар орук тудугжулары-биле керээни үзерин сүмелээн турган, үе эрткен-даа болза, ол айтырыг ынчаар-ла шиитпирлеттинмээн.

«Шак мындыг чижектерни көргеш, өске кожууннарга база берген даалгалар күүселдезин хынаары чугула апарган – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. – Республиканың муниципалдыг чагыргалары шиитпирлерни үе шаанда үндүрбейн турар».

— Чижээ, Чаа-Хөл кожуунда тудуг бригадазы Ак-Дуруг суурда школа тудуун кылып шыдавазы чүгле ийи неделя эрткенде билдинип келген. Шиитпир болгаш хандырылга бар. Түңнелинде чүү билдингенил дээрге, чаңгыс-даа даалга күүсеттинмээн болган. Шыдавас болза, ол-даа, өске-даа объектилерни чүге хүлээнип ап турарыл?

Владислав Ховалыг хуралдың түңнелинде, муниципалитеттерде ажылдар кайы хире күүсеттинип турарын чогуур яамылар доктаамал хыналдага алырын дааскан:

— Сайыт бүрүзү, үнүүшкүннүң түңнелинде берген даалгаларын бодунуң оралакчыларынга дагзып, ооң үе-шаанда боттанылгазын чедип алыр ужурлуг. Кожуун чагыргаларының удуртукчулары, ылаңгыя социал объектилерге хамааржыр даалгалар күүселдезин дарый чедип алыр болза эки.

#Тываныңчазаа #Кожууннаржесургакчылаашкын #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ҮШ КАЪТ ЧАА ЭМНЕЛГЕ БЕЛЕН
Следующая запись
КАРГЫРАА-2021
Меню