Рубрикалар

НААДЫМГА БЕЛЭЭ – БЕШ КӨВҮРҮГ

Төп шериг округунуң инженерлиг кезээниң шериглери 2021 чылда республиканың Наадым байырлалынга кончуг эки белек кылган.

Олар Тываның Мөңгүн-Тайга болгаш Өвүр кожууннарының чурттакчыларынга база малчыннарынга стратегтиг социал-экономиктиг ужур-дузалыг беш авто-орук кежиглерин рекордтуг хуусаа иштинде кылып дооскаш, республиканың эрге-чагыргазынга дамчыдып берген.

Чайның үш айының дургузунда 50 ажыг шериглер чедери берге кожууннарга, тактиканың тускай өөредилгезин эрттирбишаан, көвүрүглерни кылган.

Тываның Алтай Республика-биле кызыгаарының кезээнде Бузугун деп арт чоогунда, ылавылаарга, Кызыл-Хая авто-оруктуң Мөген-Бүрен хемни кежер участоктарында үш көвүрүгнү тургускан. Көвүрүглерниң эң узуну Шортан-Хая деп черде. Ол үш хос черлиг болгаш 54 метр узун хемчээлдиг, ийиги көвүрүг — Терек деп черде, ооң узуну 36 метр, а үшкүзү – Көдүрер-Даш деп черде, ооң узуну 18 метр.

Көвүрүглерниң тудуп турганының дугайында подполковник Фарид Абдразаков мынча дээн:

— Үш ай дыка дүрген эрте берди. Бис чайын чедип келдивис, а Мугур-Аксынга август айда соок дүжүпкен. Харылзаа-биле бергедээшкиннер доктаамал турду, ынчалза-даа бойдустуң чурумалдыг каас-чаражы, даглыг черниң арыг агаары бүгү таарымча чок чүүлдерни дуглапкан. Малчыннар дыка ажылгыр кежээ чон болду. Көвүрүглерни тудупкан болганда, оларның бергедээшкиннери шиитпирлеттинер, аъш-чем аймаа, кыштаар ыяжын, хөмүр-дажын эккеп алыры-биле, кожуун төвү болгаш Алтайже барып аргыжып болур.

2020 чылда суггур чаъстарның уламчылап турганындан Өвүр кожуунда Чыргаакы – Элдиг-Хем авто-оруктуң ийи участогун үер үреп каапкан турган. Саглының Ортаа-Халыын хем кезээнде кежигни часкы үер алгаш барган. Өвүр кожуунга 20 метр узун көвүрүглерни чайын үш ай иштинде кылган.

Тываның кежиглеринге көвүрүг кылырда, 20 хире инженерлиг техниканы ажыглаан: бульдозерлер, экскаваторлар, автокраннар. Оон аңгыда, МТ-55 деп аар көвүрүглерниң чазып каан кезектерин Төп шериг округунуң авиация шерииниң бригадазының составында Ми-26 вертолет-биле дажыглап чедирип турган.

Россияның Камгалал сайыды Сергей Шойгунуң шиитпириниң, көвүрүглер кылырда, шериглерниң база кожуун чагыргаларының демниг ажылының ачызында алды муң мөңгүн-тайгажыларның база Саглы суурнуң 800 чурттакчызының транспорт аргыжылгазының бергедээшкиннери шиитпирлеттинген. Ылаңгыя чыварлыг соок болгаш узун кыштың бүдүүзүнде ол дыка чугула чүүл-дүр.

«Тываның чонунга Төп шериг округунуң Кызыл туктуг Кенигсберг-Городоктуң 12-ги аңгы гвардейжи инженер бригадазының гвардейжилеринден. 2021 чылдың август» деп бижиктиг граниттен кылган тураскаалды шериглер Саглы суурнуң чоогунда бирги көвүрүг баарында тургускан.

Тыва Республиканың шериг комиссариады.

Р.ДЕМЧИК очулдурган.

#Төпшеригокругу #Көвүрүглер #Мөңгүн_тайгакожуун #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧОЛААЧЫГА КИЧЭЭНДИРИГ
Следующая запись
ДОЛУ ТАРЫЛГАНЫ 80 АЖЫГ МУҢ КИЖИ АЛГАН
Меню