Рубрикалар

НАЧЫННАРНЫҢ ТИИЛЕЛГЕЗИ

Ам бо хүннерде шериг албаны эрттирип турар мөгелер аразынга Иранның найысылалы Тегеран хоорайда болуп турар хостуг хүрешке 35 дугаар Делегей чемпионадында 140 чурттарның төлээлери киржип турар.

Хостуг хүрешке шыырак чурттар дөгерези мөгелерин ол чемпионатче чоруткан. Ноябрь 22-де 61, 70, 79, 92, 125 кг чедир деңзилиг мөгелер аразынга алдын, мөңгүн, хүлер медальдарның эдилекчилерин илередир хүрештер доозулган.

Россияның шериг албаны эрттирип турар мөгелериниң хостуг хүрешке чыынды командазының составынче бо удаада ийи тыва мөге кирген. Ол дээрге 61 килограмм чедир деңзиге хүрешкен Начын Монгуш биле 70 килограмм чедир мөгелер аразынга күжүн шенээн Начын Куулар-дыр.

Боттарының деңзилеринге финалче улуг бергедээшкин чок үнүп келген Начыннар, дора дизе мөңгүн медальды дергилеп алган турганнар.
Оларны алдын кылдыр хуулдуруп алыр делегейниң шериг мөгелериниң аразынга үжүүр былаашкан түңнел хүрешке Начын Монгуш хевистиң ээзин бүзүрелдии-биле тиилээш, планын чедиишкинниг күүсеткен.

Баштай ол бодунуң удурланыкчызынга сан талазы-биле аштырып турза-даа, быжыг тура-соруктуун, тиилелгеже чүткүлдүүн көргүзүп, чараш аргаларны ажыглап тургаш, ону 4-3 санга четкеш, ашкаш, тиилеп алган.
Чоокта чаа аныяктар аразынга хүрежип тургаш, ам улуг улус аразында Россияның кол чыынды командазының 2 дугаар номери апарган

Начын Монгуш шериг мөгелер аразынга боду 60 килограмм бичии-ле ажып турар деңзилиг хирезинде, 61 килограммче деңзизин «киир сывыртаан» бодундан оранчок ызыр мөгелерни арга-хорга-биле чиик октап чоруп органын көөрге, өөрүнчүг-даа, чоргааранчыг-даа чорду!

База-ла бодунуң деңзизинден аар деңзиге (70 кг чедир) хүрешкен Начын Куулар финалда Арменияның төлээзин 2-1 санга удуп чоруп оргаш, сөөлгү минутада удурланыкчызының сөөлгү халдаашкынынга удур камгаланып шыдавайн баргаш, сан талазы-биле аштырып алганы кончуг хомуданчыг болган.

Начын Куулар сөөлгү салыгда эъдиниң изии хевээр хүрешкен. Ындыг болганда, бир талазындан бодунуң доктаамал деңзизинден (65 кг чедир) аар деңзиге (70 кг чедир) хүрешкен Начын Куулар түңнел салыгда улуг температуралыг хүрешкени – ооң база тиилелгеже чүткүлдүүнүң бадыткалы. Шериглер аразынга Делегейниң 3 дакпыр чемпиону Начын Кууларның бо удаада чаалап алганы мөңгүн медалы база алдын чайырлыг болган деп болур-дур.

Иранның найысылалы Тегеран хоорайга тыва мөгелер – Монгуш биле Куулар Начыннар алдын болгаш мөңгүн медальдарны чаалап алгаш, дергизи долу төрээн Тывазынче чанып орары өөрүнчүг болгаш чоргааранчыг.

Мерген КЫРГЫС.
Чурукту интернетен алган.

Предыдущая запись
КЫЗЫЛДЫҢ ТЕЛЕСТУДИЯЗЫНЫҢ ТӨӨГҮЗҮ
Следующая запись
БОЛУР-ЧОГУУР ЧҮҮЛДЕРНИ УШТУП АЛЫР
Меню