Рубрикалар

НАЦИЗМ КАЖАНДА-ДАА БАЖЫН КӨДҮРБЕС УЖУРЛУГ!

Дина Оюн, Россия Федерациязының сенатору :

— Тыва Президент-биле кады Донбасста 8 чыл үргүлчүлээн хан төгүлдүрүүшкүнүн соксадыры дээш! Фашистиг Германиядан Украинаны хостаан дайынчыларның тураскаалдарын база сактыышкын самбыраларын моон соңгаар үревезин, будук-дозу-биле былчактавазын дээш!

Ровно облазында 1944 чылда эжелекчилерден 80 украин суурларны болгаш хоорайларны хосташкан тыва эки турачыларга тураскаал база сактыышкын самбыразы бар болгай. Үрегдекчи сойлуктар олче база халдап турганнар. Нацизм кажанда-даа бажын көдүрбес ужурлуг!

Предыдущая запись
СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК
Следующая запись
ИНФОРМАСТЫГ ХАЛДААШКЫННАР КҮШТЕЛИП ТУРАР
Меню