Рубрикалар

Найысылалда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрери-биле беш каът 6 бажыңны дужааган

«Кызылда Иркутская кудумчузунда беш каът алды бажыңны бөгүн ажыглалда киирген. Ында ниитизи-биле 210 квартира бар. Аварийлиг 31 бажыңнардан 515 кижи чаа бажыңнарже көжүп кирер. Улуу-биле четтирдивис! Акшаны ажылдап ап, бодувус орулгавыс көвүдетпишаан, республика бюджединден 163 миллион рубльди тускайлааш, инженерлиг инфраструктура хандырылгазын кылдырткан бис. Федералдыг пррграмма-биле туткан Иркутскаяда бажыңнар тудуунче 89,4 миллион рубльди немей үндүрген – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа бажың алганнар-биле ужуражып тура, чугаалаан. – Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа күүселдези-биле 3500 кижиге чурттаар оран-саваны туткан. Бо чыл эгезинден чартык муң хире чаңгыс чер-чурттугларывыс чаа квартиралар дүлгүүрлерин алган. Николай Антонович Крапивинниң удуртканы «Энергострой» компанияның тудугжуларынга четтирдивис. Чоргаарланып болур тудугжулар ам-на бар апарган-дыр. Шапкын ажылыңарны кошкаш кылбайн, ам-даа бурунгаар, эрлер! Чаа бажыңнарже көжүп кирер 159 өг-бүлеге байыр чедирип тур мен!»
Тываның Баштыңы чаа бажың ээлеринге оран-савазынга камныг болуп, девискээр чаагайжыдылгазынга киржип, аас-кежиктиг чурттаарын күзээн.
Чаа туткан алды бажыңда ниитизи-биле 8 305,6 дөрбелчин метр шөлдүг 210 квартира барын Тыва Республиканың Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы дыңнаткан:
1 өрээлдиг – 120 квартира; 2 өрээлдиг – 90 квартира.
Иркутская кудумчузунуң 1, 3, 5 дугаар бажыңнары – 40 квартиралыг болза, ол-ла кудумчуда 2, 4, 6 дугаар бажыңнарда 30 квартиралар бар.
«Кызылдың ЧЭТ» АН, «Водоканал-Сервис» КХН, «Тываэнерго» АН курлавыр хандырылга организациялары-биле технологтуг кожулда керээлери езугаар, ол чаа 6 бажыңче база Иркутская кудумчузунда өске-даа хөй аал чурттаар 13 бажыңче даштыкы ин­женер четкилерин шөйген.

gov.tuva.ru

Предыдущая запись
Төлептиг эрттирип турар
Следующая запись
Бай-тайгажылар чымыш иште
Меню