Рубрикалар

НАЙЫСЫЛАЛДЫҢ КУДУМЧУЛАРЫ ЧЫРЫП КЕЛИР

Кызыл хоорайның Ленин кудумчузунда 49 дугаар бажыңның чурттакчылары бажыңнар чоогунуң девис­кээриниң чырык айтырыын чаңгыс чыл эвес көдүрүп турар. Ам ол бажыңның чанында девис­кээр чырып келген. Бо неделяда электриктер светильниктерни салыпкан.

“Ооң мурнунда маңаа чырык чок турда бажың чанынга үргүлчү эзирик аныяктар шимээргеп тура хонар турду. Ам олар келбестээн. Чамдыкта соңгаже чоокшулаары безин коргунчуг. А кыжын ажылдааш, бажыңче чанары база берге апаар. Оон аңгыда, эжик аксындан машиналар база дүргени-биле халдып эртерлер. Бажың даштынга ойнаксаар ажы-төл база бар болгай. Оларга кончуг айыылдыг. Бо чырыкты кылып кааны биске улуг улус­ка-даа, чаш ажы-төлге-даа айыыл чок байдалды тургузуп турары эки-дир. Чырык салыпкан соонда, дыштыг чуртталга эгелээн. Бистиң бажыңнарывыс чаны ам дүне када көөр болза, хүндүс-биле дөмей чырык” – деп, чурттакчы чон өөрүшкүзүн үлежип турар.

Сөөлгү үеде көрүп турарга, шынап-ла, Тываның найысылалы дүнеки үеде аажок чырык апарган.

Чаа светильниктерни Тываның Башты­ңы­ның албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның болгаш “Чаңгыс демниг Россия” пар­тиязының депутаттарының дилээ-биле федералдыг бюджеттен аңгылаан 1,5 млрд. рубль акшага кызыгаарланып тургускан. Регионнуң Одалга болгаш энергетика яамызы Тываның чонунуң амыдырал-чуртталгазының айыыл чок чоруун болгаш шынарын экижидер дээш, 11 сая 468 муң рубльга 550 амгы үениң чаа светильниктерин саткан. Ону “Энергосервис” КХН-ниң ажылдакчылары кылган.

Тываның Чылыг болгаш энергетика яамы­зының тайылбырлап турары-биле, бо светильниктерни чүгле республиканың найысылалынга эвес, а Чаа-Хөл, Тес-Хем кожууннарга, Хандагайты, Эрзин, Суг-Аксы, Тоора-Хем, Мугур-Аксы, Кунгуртуг, Сукпак суурларга болгаш Ак-Довурак, Шагаан-Арыг хоорайларга тургузар.

Бо неделяда баштайгы 190 светильник келген дээрзин ТР-ниң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан. Оларны Кызыл хоорайда салып турар. Дараазында неделяда республиканың өске муниципалитеттеринге салыр, арткан светильниктерниң келирин манап турар.

Светильниктерни салыр ажылдарны сентябрь 15-ке чедир кылырын планнап турар. Бо неделяда Кызылга ажылды доозарын планнап турар.

Чыжыргана СААЯ.

Предыдущая запись
“ПУШКИН КАРТАЗЫ” ДЕП ЧОГУМ ЧҮЛ ОЛ?
Следующая запись
БҮДҮН РЕСПУБЛИКАНЫ ШЫВА АЛГАН
Меню