Рубрикалар

Неделяда чүгле дөрт хүн ажылдаарын чүү деп бодаар силер?

Тываныӊ чурттакчыларынга шак ындыг айтырыглыг опросту СуперДжоб компания 2022 чылдыӊ март 30 апрель 6 хүннеринде чорудуп турган. Хамаарышпас Профсоюзтар федерациязыныӊ баштыӊыныӊ оралакчызы Александр Шершуков неделяда ажылдаар 5 хүннү 4 хүн кылдыр кызырарын саналдаан. Санкциялар болгаш экономиканыӊ турум эвес байдалында ажылчын олуттарны кадагалап арттырып алырынга, ол ачы-дузалыг дээрзин чугаалап турар.

Республиканыӊ чурттакчыларыныӊ 50 хуузу дөрт хүн ажылдаар деп идеяны деткип турар болган. А 31 хуузу орулгазы эвээжей бээр деп тайылбырлааш, аӊаа шуут чөпшээрешпээн.

Дөрт хүн ажылдаар күзелин илереткен улустуӊ 57 хуузу 34 хире хар-нызылыг аныяктар, а 59 хуузу бир айда 50-80 муӊ рубль орулганы ажылдап ап турар улустар болган.

Неделяда 5 хүн ажылдап турар улустарныӊ 67 хуузу боттарыныӊ ажылын дөрт хүн иштинде кылып болур дээрзин чугаалаан. А 26 хуузу ынчаар ажылдап шыдавазын илереткен.

Неделяда 4 хүн ажылдаарынга чөпшээрежип турар улустуӊ 57 хуузу аныяктар, а 29 хуузу 80 муӊ рубльдан хөй акша шалыӊны ап турар улустар болган.

Бүгү чурта компанияларныӊ 4 хуузу, 2021 чылдыӊ февраль айда пандемия үезинде-ле, кызырган ажыл хүннери-биле ажылдап эгелээн.
Ынчалза-даа Тывада компанияларныӊ 86 хуузу ол дугайын безин сайгарып чугаалашпаан болган.

А организацияларныӊ 7 хуузу дөрт хүн ажылдаар деп чүүл шуут болдунмас дээн. Ажыл берикчилериниӊ чүгле 1 хуузу – 4 хүн ажылдаар кылдыр кызырган. А 6 хуузу херек апарган таврылгада, ынчаар ажылдап болур бис дээн.

СуперДжоб компанияныӊ парлалга албаны
Р. Демчик очулдурган

Предыдущая запись
Бичии болгаш элээди мөгелер хүрежи
Следующая запись
Тыва дугайында поэманы шээжи-биле чугаалаан
Меню