Рубрикалар

НЕДЕЛЯНЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГТУГ ДОПЧУЛАЛЫ

Январь 1-ден тура 33 хамааты ковидтен чок болган

Росхереглелхайгааралдың ТР-де эргелелиниң болгаш ТР-ниң Кадык камгалал яамызының дыңнадып турары-биле июнь 30-ден июль 1 хүннеринде коронавирус хамчыктыг аарыгның республика девискээринде эпидбайдалдың көргүзүү:

Коронавирустан аарааш, эмнээшкин соонда эки­рээн улустуң саны – 41;

Лабораторлуг тестээшкин эрткеш, ковид бар деп бадыткаттынганы – 82 таварылга болган. Ооң иштинде: Кызыл хоорайда – 47, Чөөн-Хемчикте – 2, Каа-Хем кожуунда – 6, Кызыл кожуунда – 7, Өвүрде – 1, Бии-Хемде – 9, Сүт-Хөлде – 3, Тандыда – 1, Улуг-Хемде – 1, Чаа-Хөлде – 2, Эрзинде – 3.

Ниитизи-биле бо чылдың январьдан тура лабораторлуг шинчилел-биле тодараттынганы 1942 кижи бүрүткеткен болуп турар.

Бо хүнде эмнээшкинни 1596 кижи ап турар. Кызылдың стационарлыг госпитальдарында 95 аарыг улус берге байдалда турар. ИВЛ аппаратта – 2, НИВЛ-да – 13 кижини кошкан. Сөөлгү хүннерде 68 кижини эмнелгеде чыттырган. Хостуг оруннар фондузу 33,3 хуу.

Бо чылдың январь 1-ден тура Covid-19-тан хорап, чок болган улустуң саны – 33 кижи четкен.

Бо хонуктарда Сall-төптерже 1654 кижи долгаан. Чаңгыс хонукта анализиниң түңнелдериниң дугайында 1114 смс-медээни хереглекчилерге дамчыткан.

📢Июнь 30-де Тывага 16 600 вакцина келген

Шак мындыг, эң улуг партия вакцинаны Тываже чорударын ТР-ниң Чазак Даргазының албан-дужаалын түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг эрткен неделяда Москвага сургакчылап чорааш, Россияның кадык камгалал сайыды-биле ажыл-агыйжы дугуржулганы кылган түңнелинде чедип алган.

“Амгы үеде бистиң эмчилеривис келген вакцинаны республиканың бүгү муниципалитеттеринге чедиштир хуваап турар. Вакцина келген хүнүнден орайтатпайн, дүне безин шуптузунче тарадыр ажылды чорудуп, COVID-19-ка удур тарыдып алыксаан кижи бүрүзүнге чедиштирер дээш ажылдап эгелээн.

Россияның кадык камгалал сайыды Михаил Мурашкога Тывага удуг деткимчени көргүзүп, мээң дилээмни херекке алганы дээш четтиргеним илередир-дир мен. Боттарывыстың талавыстан вакцинацияны шалыпкын доозуп, сайыттың биске бүзүрелин бадыткаарывыс чугула” – деп, Владислав Ховалыг социал четкиде бодунуң блогунга бижээн.

📢Уругларның чайгы дыштанылга лагерьлерин хагган

Ындыг шиитпир үндүреринге «Байлак» уруг­ларның дыштанылга лагеринге COVID-19 хал­давыр­лыг аарыгның өөскээни чылдагаан болган. Ол дугайында июнь 30-де Чазак бажыңынга бол­ган журналистер-биле ужуражылга дыңнаткан.
Аңаа ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Саида Сеңгии, ТР-ниң кадык камгалал сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай болгаш ТР-ниң Профэвилелдер федерациязының даргазы Галина Сюрюн ук айтырыгга хамаарыштыр тайылбырны берген.

Саида Сеңгии:
– Республикага 2021 чылдың чайгы дыштанылгазында 180 хире уруглар дыштаныр лагерьлерни организастаары көрдүнген турган. Оларның 20-зи стационар, а артканнары хүндүскү лагерьлер. Майда үзүк-соксаал чок чаъс чагганының түңнелинде, Каа-Хем, Тожу, Кызыл кожууннарга онза байдалдарны чарлааны-биле, ук кожууннарда 3 уруглар лагерьлерин ажытпаан. Июнь 1-ден эгелеп 140 ажыг хүндүскү лагерьлер республикага ажыттынган. Оларның 16-зы ТР-ниң күш-ажыл яамызының социал төптериниң баазазында, а артканнары өөредилге черлеринге ажыттынган. Хүндүскү лагерьлерниң 1 дугаар сезону доозулган. 140 ажыг хүндүскү лагерьге 6500 ажыг уруг дыштанган.

Республиканың девискээринде хүнден хүнче аарыг улустуң саны көвүдеп эгелээн. Бир хонукта 70-ден 80 чедир аарыг улус тодараттынып турар. Ынчангаш дүүн кежээ Чазак бажыңынга оперативтиг штабтың хуралынга хүндүскү-даа, стационар-даа лагерьлерниң ажылын эпидбайдалдың экижииринге чедир соксадыр деп шиитпирни ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар В. Ховалыг хүлээп алган.

Галина Сюрюн:
– Республикада болуп турар байдалга даянгаш, лагерьлерниң 2 дугаар сезонунуң ажылын соксадыр ужурга таварыштывыс. Путевка садып алган ада-иелерге-даа, дыштаныксаан уругларга-даа, биске-даа хомуданчыг болбайн канчаар. Ынчалза-даа эпидбайдалды билип көөр, чагыртыр апаар-дыр бис. Оваарымчалыг болуп көрээлиңер, хүндүлүг чонум.

Анатолий Югай:
– Уруглар эмнелгезинде COVID-19-тан аарааш, эмнедип чыдар 31 уругнуң байдалында өскерлиишкиннер чок. Бо үеде 11 уругнуң анализиниң харыызы эки болганы-биле эмнелгеден үндүр бижээш, чандырыпкан. 36 уругнуң анализиниң харыызында аарыгның вирузу бар болган. Халдавырлыг аарыг өг-бүлелерге нептереп, таравазын дээш 89 уругну обсерваторда чыттырган. Олар эмчилерниң хайгааралында. Анализиниң харыызы эки болган уругларны чандырар бис.

Росхереглелхайгааралдың тургусканы санитарлыг негелделерин сагып, тарыдып алырынче чонну кыйгырдым! – деп, Тывада коронавирустуң индий штампызы бүрүткеттинмээнин ТР-ниң кадык камгалалының сайыдының хүлээлгезин күүседип турар А. Югай демдеглээн.

📢Тарыдар күзелдиг улус хүнден хүнче көвүдеп турар

Тывада COVID-19-ка удур чонну тарыыр ажыл 51,9 хуу күүсеттинген. Коллективтиг иммунитетти чедип алырынга 124 муң 290 кижи чурттакчы чоннуң 60 хуузу, колдуу улуг улус тарыткан турар ужурлуг. Баштайгы тарылганы 64 муң 565 кижи, негелде ёзугаар ийи тарылганың аразында чогуур хуусааны сагааш, ийи тарылганы – 50 муң 136 кижи алган. Республиканың кожууннарының аразында бирги одуругда Мөңгүн-Тайга кожуун турар. Чонунуң тарылгазын 104, 1 хууга күүсеткен. Дараазында одуругда Чаа-Хөл кожуун – 92, 2 хуу, Өвүр кожуун 91, 2 хууга күүсеткеш, үшкү черде турар.
60 хардан өрү назылыг улус: бирги тарылганы – 12 муң 616, вакцинаның ийи компонентизи- биле тарыдып алган – 10 муң 527 кижи.

#Эпидемиологтугбайдал #Вакцинация #Владиславховалыг #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
Владислав Ховалыг  коронавируска удур тарылганы алган
Следующая запись
СУМО МӨГЕЛЕРИНГЕ БЕДИК ЧЕДИИШКИННЕРНИ КҮЗЭЭН
Меню