Рубрикалар

Хоочуннар аравыстан хорап турар

ТР-ниң алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну, Улуг-Хем кожуунуң Хүндүлүг чурттакчызы, хөйге билдингир журналист Яндараа Раиса (Анай) Тюлюшевна ноябрь 26-да аар аараан соонда, чырык өртемчеден чарлып чоруткан. Ол 1939 чылдың январь 3-те Улуг-Хемниң Эйлиг-Хем суурунга төрүттүнген. Школаны Шагаан-Арыг хоорайга дооскаш, Кызылдың башкы институдунуң филология факультединге дээди эртемни чедип алган.

Раиса Тюлюшевна бүгү ажыл-агыйжы намдарын журналистикага бердинип, ажылдаан. Ооң чогаадыкчы ажылы «Тыванын аныяктары»  солундан эгелээн. Аңаа корреспондентилеп ажылдап чоруй,  чоорту КТРК “Тываже” шилчээш, хүндүлүг дыштанылгаже үнгүжеге чедир ажылдаан. Раиса Яндараа телевилениеге ажылдап турган үезинде республиканың аңгы-аңгы булуңнарында чурттап турар чоннуң амыдыралын теледамчыдылгаларынга болгаш репортажтарынга солун болгаш көрүштүг кылдыр чырыдып турган. Ол эвээш эвес аныяк журналистерниң дагдыныкчызы чораан. Ол ышкаш байлак дуржулгазын уругларынга база дамчыдып берген. Амгы үеде ооң уруу болгаш уйнуу КТРК “Тывада” ажылдап турар.

Хөй чылдарда тыва телевидениеге шынчы бердинип ажылдааны дээш Раиса Яндараа хөй удаа бедик шаңналдарга төлептиг чораан.

Хүндүлүг хоочун Раиса  Тюлюшевна Яндарааның чырык ады чүректерге кезээ мөңгеде артар.

Ноябрь 28-те  хөйге билдингир журналист-биле мөңгеде байырлашкаш, сөөлгү оруунче үдээн.

Предыдущая запись
КИДИС ӨГДЕ МЭЭҢ АВАМ
Следующая запись
Амыдыралдан аспазын дээш
Меню