Рубрикалар

Оксана Ташкина: “Президентимге база шериглеривиске бүзүрээр мен!”

Орус культура төвүнүң директору Оксана Ташкина Президент биле российжи шериглерни деткээн сагыш-сеткилин илереткен:
“Эргим оолдарывыс, шериглеривис, офицерлер, БИС СИЛЕР-БИЛЕ КАДЫ БИС!!!
Бистиң шериг оолдарывыстың быжыг туруштуу, оларның дайынчы хей-аъды чуртувустуң бөдүүн хамаатылары бистиң сагыш-сеткиливиске даянып турар болур. Оларның ооргазының артында турар бистиң туружувустуң кайы хире идегелдиг болуп турарындан оларның дайын шөлүнге боттарының шериг хүлээлгезин бедик шынарлыг болгаш ат-алдарлыг күүседири хамааржы бээр. Бистиң деткимчевис, ылаңгыя моральдыг деткимчевис оларга чугула хереглеттинип турар. Бүгү болуп турар чүүл чөптүг, шын болгаш чугула херек деп чүүлге бистиң бүзүреливис чугула!
Бистиң шериивистиң төөгүде Россияның узун оруунуң дургузунда ада-чурттуң эрге-ажыктарын ам база ээлчеглиг удаа камгалап турары бо. Ынчангаш оларның күүседип турар ажылынга чону кажан-даа чигзинмес деп бүзүрелдиг болур ужурлуг.
Мен Президентимге бүзүрээр мен!
Шериглеривиске база бүзүреп тур мен!”

Предыдущая запись
Mastercard и Visa карталар Россиядан дашкаар түр үеде ажылдавас
Следующая запись
Бистиң шериглеривиске деткимчевис херек
Меню