Рубрикалар

ОЛИМПИЙЖИ ХҮЛЕР МЕДАЛЬ АРТАС САНААДА

Казахстанның чыынды коман­дазының мурнундан тыва мөге Артас Санаа Олимпий оюннарынга киришкеш, хүлер медальды чаалап алган. Ол бодунуң удурланыкчызы болгар мөге Георги Вангеловту 5:1 санга арыг тиилеп алган.

«Артас Санаага дыка идегеп, олимпийжи медальды чаалап алырынга бүзүреп турдувус. Олимпий оюннарынга бир дугаар хүлер медальды чаалап алган тыва спортчувуска чоргаарланып тур бис» – деп, Тываның Баштыңының албан хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг социал четкилерде бижээн.

📢МӨГЕЙИКЧИЛЕРИНГЕ ӨӨРҮП ЧЕТТИРГЕНИН ИЛЕРЕТКЕН

Тыва мөге Артас Санаа Олимпий оюннарынга медаль чаалап эккелген бир дугаар тыва кижи болуп төөгүже кирген. Спортчу чеже-даа Казахстанның мурнундан киришсе, ол дээш бүгү республиканың чурттакчыларының сагыш-сеткили аарып турган.

Аар-берге-даа болза төлептии-биле чедип алган тиилелгезиниң соонда Артас Санаа (Нурислам Санаев) бердинген мөгейикчилеринге өөрүп, четтиргенин илеретпишаан, Токио Vesti.KZ-ның журналистеринге интервью берип турган үезинде, алдын медаль чаалап алыр сорулгалыг турганын дыңнаткан.

– Түңнел оюнга сегиржип алыышкын үезинде бичии бергедээшкиннер турду, ынчалза-даа бодумнуң сагыш-сеткилимни чаңгыс аайлап, чүгле бурунгаар чүткүп үнгеш, хүлер медальды чедип алдым. Кандыг-даа спортчу, кандыг-даа маргылдааларга, чүгле бир дугаар шаңналдыг чер, алдын медальче сорулганы салып алыр болгай. Мээң сорулгам база ындыг турган. Ам канчаар, үш дугаар чер алыр салым-чаяаным болуп чадавас.

Мен дээш сагыш човап, деткип турган мөгейикчилеримге өөрүп четтиргеним илередип тур мен. Индиядан удурланык­чыга ийи удаа таварышкаш, ийи удаа аштырыышкынныг болдум. Ол дыка шыы­рак мөге болду. Баш бурунгаар боданып, тиилеп алыр сорулгалыг турзумза-даа, меңээ бичии-ле үе четпейн барды.

– Канчаар аштырып алганыңарны боттарыңар бе­зин билбейн бардыңар бе?

– Ийе, ынча деп чугаалап болур-дур. Меңээ Индиядан спортчу шупту удурланыкчыларның аразындан эң-не эпчок хүрештиг мөге болду. Ооң-биле ужуражылга бүрүзү меңээ дыка берге болду. Бо мөге-биле 2015 чылда база хевис кырынга ужуражып турган бис. Ооң эң ынак, эки кылып билир аргазы база бар. А мээң сорулгам – бодумнуң эки билир аргамны дүрген кылыры турган. Ынчалза-даа меңээ ол арганы кылып, саннарны ойнап алыры болдунмайн барган.

– Батыр Мурзаев база аштырган…

– Ол кончуг салым-чаяанныг мөге. Ол маргылдааның тергииннериниң бирээзи, аңаа шупту бүзүреп турган болбайн канчаар. Салымы эвес болганы ол ирги бе.

– Келир Олимпиадага киржир деп планнап тур силер бе?

– Улуг спорт-биле байырлажырының дугайында амдыы­зында чүнү-даа чугаалап шыдавас мен. Ам-даа улаштыр эки белеткенир мен, тренерим меңээ кандыг харыы бээри үезинде көстү бээр боор.

– Амгы үеде сагыш-сеткилиңер кандыг-дыр?

– Амдыызында онзагай чүнү-даа бодавайн тур мен. Тренерлерим дүүн чүү болганын уттупкаш, чүгле хүлер медальды чаалап алыр дээш демисежир – деп чагып, сургаан улус чүве. Дүүн кил чидирер талазы-биле бичии бергедээшкиннер турган. Шаңналдыг черже киргеним дээш өөрүп тур мен. (Интервьюну хүлер медальдың мурнунда берген турган).

Артас Санаа Болгариядан Георги Вангелов-биле шыңгыы сегиржип алыышкынның түңнелинде, олимпийжи хүлер медальды чаалап алганын сагындырып каалы.

#Олимпиада #Спорт #Артасанаа #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА МЕДИЦИНА ТӨВҮ УДАВАС АЖЫТТЫНАР
Следующая запись
НЕДЕЛЯНЫҢ ОНЗАГАЙ БОЛУУШКУННАРЫ
Меню