Рубрикалар

Ооң мурнунда уруглары бооп чораан деп чүве турбас

Алимент төледири-биле акшазын тыртар дугайында күүселделиг херектер дорту-биле чурттакчы чоннуң камгалаттынмаан кезээ – алимент алыр назылыг уругларның эрге-ажыктарынга дорту-биле дээп турар боор.

Ынчангаш ажыл-чорудулганың бо угла­ныышкыны Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң ажылында бирги черни ээлеп турар. Күүселделиг херекти, күүселделиг истелгени, өрелиг талаларның эт-хөреңгизин садып-сайгарарын организастаар килдистиң тургустунган кезектериниң болгаш судтарның ажыл-чорудулгазының доктааттынган чурумун организастаар кезектиң ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыннарының бирээзи истелгелиг дилээшкин чорудары ол болур. Күүселделиг херекте истелгени чорудары дээрге – янзы-бүрү хөделиишкиннерни хары угда чорудары-дыр, ооң сорулгазы – өрелиг таланың болгаш ооң  эт-хөреңгизиниң турар черин тодарадыры-дыр. Кажан өрелиг тала бодунуң хүлээлгелерин өре негеп турар таланың мурнунга күүседиринден, билип тура-ла, ойталааш, суд приставы-күүседикчиден чаштып турда азы бодунуң эт-хөреңгизин болгаш уругну чажырып турда, истелге-дилээшкин ажылы судтуң шиитпирин күүседирин чедип алырынче угланган болур. Өрезин төлээрин бодавайн, өрезин тыртар дугайында судтарның шиитпирлерин күүседирин күзевейн, эт-хөреңгизин чажырары бо-ла болу бээр. Алимент төлевириниң талазы-биле өрелиг улуска хамаарыштыр салдар чедирер хемчеглерни, ооң иштинде түр када өскээр чоруурунга кызыгаарлаашкын доктаадырын, эт-хөреңгизин ажыглаарын хоруурун база  садарын, назы четпээн уругларны азыраарынга хамаарыштыр административтиг болгаш кеземче юрисдикциязының бүрүн эргелерин ажыглаанының түңнелинде, Тываның суд приставтары муң ажыг күүселде херектерин оттурган.

Эрткен чылга деңнээрге алимент төлеви­риниң талазы-биле өрелиг улустан акшаны тыртары 46% көвүдей берген. Алимент төледирде ада-иелерге эң-не дээштиг боор чүүл административтиг харыысалга онаары болур деп чүвени бистиң арга-дуржулгавыс көргүскен. Бо чылдың эрткен үезинде алимент төлевейн турган өрелиг 137 кижиге административтиг харыысалганы РФ-тиң АЭХҮД-ниң  5.35.1 чүүлүнүң 1-ги кезээ-биле онааган болгаш оларның хөй кезии 150 шакка чедир янзы-бүрү хуусаалар иштинде албан кылыр ажылдарга онаашканнар, чамдыызы 15 хонук чедир административтиг хоругдаашкынга таварышканнар. Алимент төлевейн турар болгаш оларга административтиг харыысалганы онааган соонда база төлевезин уламчылап турар ада-иелерге кеземче херээн оттурганы-биле, олар оон-даа аар кеземчеге онаажырлар. 

Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң Судтарның ажыл-чорудулгазының доктааттынган чурумун организастаар структурлуг кезээниң ажылдакчылары бо күзүн күрүнелер аразының “Истелге” деп оператив-профилактиктиг хемчегге киришкен. Ооң түңнелинде истелге, тодарадылга болгаш суд органнарындан чаштып турган 20 кижини туткан.  Оларның 4-түн республиканың өске-даа күш-биле корум-чурум тудар струк­тураларның девискээр органнары-биле кады хөделиишкиннерниң түңнелинде туткан. Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Рес­публикада эргелелиниң девискээр органнарының ажылдакчыларының күжү-биле 3 кижини туткан. Суд приставтарының федералдыг албанының Тыва Республикада эргелелиниң рейдилиг хемчеглерни республиканың девискээринге чорутканының түңнелинде уругарның эрге-ажыктарынга хамааржыр 6 кижини туткан, олар алимент төлээринден каржызы-биле чаштып чораан деп санадып турганнар. Бөгүн уругларга төлээри-биле хавырган акшаның түңү 39 миллион рубльден хөй бооп турар.

Суд приставтарының федералдыг алба­нының Тыва Республикада эргелели ооң мурнунда үеде уруглары бооп чораан деп чүве турбас деп чүвени сагындырып тур. Боттарыңарның хүлээлгеңер болгаш уругларыңар мурнунга өреңер дугайында утпаңар, алиментини өй-шаанда төлеп туруңар.

 

Россияның Суд приставтарының 

федералдыг албанының Тыва Респуб­ликада эргелелиниң  медээлер албаны.

Предыдущая запись
16 ХОНУКТУҢ ВИЗАЗЫ
Следующая запись
РОБОТТАР ЧОГААДЫП КЫЛЫР ӨРЭЭЛДИ АЖЫТКАН 
Меню